Prop. 15 S (2015–2016)

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

I

Stortinget gir sin tilslutning til at det gjennomføres en opptrappingsplan for styrking av tilbudet til mennesker med rusproblemer i tråd med hovedlinjene i den foreliggende proposisjonen, med følgende overordnede mål:

  • Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

  • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.

  • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.

  • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

  • Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

Til forsiden