Prop. 155 S (2014–2015)

Samtykke til godkjennelse av protokoll av 27. november 2014 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

7. desember 2013 vedtok WTOs ministerkonferanse på Bali en global avtale om handelsfasilitering (Agreement on Trade Facilitation). WTOs hovedråd besluttet 27. november 2014 å vedta Protokollen om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon («WTO-avtalen»). Protokollen fastsetter at avtalen om handelsfasilitering skal innsettes i WTO-avtalens vedlegg 1A. Avtalen om handelsfasilitering følger som vedlegg til protokollen. Etter WTO-avtalens artikkel X nr. 3 må protokollen godkjennes av to tredjedeler av WTOs medlemmer for at den skal tre i kraft. Avtalen om handelsfasilitering forutsettes gjennomført av alle industriland ved protokollens ikrafttredelse mens utviklingslandene får gjennomføre over lengre tid, i samsvar med bestemmelsene i avdeling II, jf. artikkel 24 pkt. 3.

Hovedmålsettingen med avtalen om handelsfasilitering er å legge til rette for enklere, raskere og billigere handel. Prosedyrer og regler for grensepasseringer skal standardiseres, forbedres og forenkles. Avtalen skal dermed kunne føre til mer åpenhet og informasjon, færre skjemaer, kortere køer, mindre byråkrati og mindre korrupsjon. OECD har estimert at hvis alle WTOs medlemmer gjennomfører både avtalens obligatoriske og ikke-obligatoriske bestemmelser, kan de totale handelskostnader reduseres med mellom 12 og 17 prosent. Ikke minst de fattigste landene har mye å vinne på å reformere tungvinte og fordyrende grense- og tollprosedyrer. Avtalen har en sterk bistandskomponent som vil sørge for at utviklingsland og særlig de minst utviklede landene (MUL) får den nødvendige tid og bistand til å modernisere sine prosedyrer og regler slik at de kan overholde forpliktelsene i avtalen.

WTOs medlemmer søker å få godkjent protokollen i så mange land som mulig innen WTOs ministerkonferanse i desember 2015, slik at den kan tre i kraft i 2016.

For Norges vedkommende kreves det enkelte mindre lovtilpasninger for å oppfylle protokollens krav. Finansdepartementet vil fremme de nødvendige lovendringene for Stortinget. Siden gjennomføring av protokollen krever lovendring og den antas å være av særlig stor viktighet, er Stortingets samtykke til godkjennelse nødvendig i medhold av Grl. § 26 annet ledd.

Protokollen om endring av WTO-avtalen og dens vedlegg (avtalen om handelsfasilitering) i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Vedleggene er også tilgjengelige elektronisk på http://www.regjeringen.no.