Prop. 25 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

3 Andre saker

Kap. 1142 Landbruksdirektoratet

Post 73 Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

For å motvirke eventuell radioaktivitet i dyr på beite blir det brukt giesesalt (inneholder stoffet berlinerblått), som reduserer opptaket av radioaktivt cesium. For høye verdier av radioaktivitet medfører at dyr og produkter fra dyr, ikke kan brukes til mat. Posten omfatter også utgifter knyttet til giesesalt (inneholder stoffet berlinerblått). Fra et beredskapsperspektiv er det viktig å ha et tilstrekkelig lager av giesesalt for å kunne sikre levering av norskprodusert melk og kjøtt, men også på grunn av en mulig økt etterspørsel og dermed påfølgende leveringsproblemer, om en akutt hendelse skulle oppstå. Situasjonen i Ukraina og det økte beredskapsnivået har aktualisert dette behovet. På verdensbasis er berlinerblått som tilsettes giesesaltet svært lite brukt, og det kan være svært utfordrende å få tilgang til relevante produkter i en krisesituasjon. Det ble i forbindelse med Prop. 115 S Revidert nasjonalbudsjett bevilget 3,4 mill. kroner på posten til innkjøp av saltslikkestein tilsatt giesesalt. Det ligger ikke an til at dette innkjøpet kan gjennomføres i 2022. Imidlertid vil det kunne påløpe ekstra kostnader i 2022 knyttet til pågående regodkjenningsprosess av stoffet berlinerblått i EU. Fremtidig bruk av dette tilsetningsstoffet i giesesalt forutsetter at stoffet blir regodkjent som tilsetningsstoff, og disse kostnadene vil bli belastet posten.

Til forsiden