Proposisjoner til Stortinget

Prop. 25 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget