Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 3 L (2018–2019)

Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Til innholdsfortegnelse

7 Forskriftshjemmel

I høringsnotatet foreslo departementet en lovbestemmelse som gir Kongen myndighet til å gi forskrift med nærmere bestemmelser om innretningen av tilskuddsordningen, som bestemmelser om virkeområde, begrensninger i tilskuddsmottakere, beregning og avkorting av tilskudd, forvaltning av ordningen, vilkår for utbetaling av tilskudd og om plikter og forvaltningstiltak overfor private i forbindelse med forvaltningens kontroll av tilskuddsordningen.

Forslag til forskrift ble sendt på høring samtidig med forslag til lov.

Ingen høringsinstanser uttalte seg uttrykkelig om forskriftshjemmelen.

Departementet opprettholder forslaget om at Kongen gis hjemmel til i forskrift å gi nærmere bestemmelser om innretningen mv. av tilskuddsordningen.

Departementet foreslår å presisere i loven at Kongen i forskrift kan bestemme at virksomheter som omfattes av § 2 likevel ikke skal omfattes av tilskuddsordningen. Dette gjør det mulig å utelukke blant annet virksomheter som ved lovens vedtakelse allerede får dekning for sine historiske pensjonskostnader gjennom andre ordninger. Det gjelder i dag kirkelige familievernkontorer, Overføringsavtalens Sikringsordning og ideelle sykehus som har driftsavtaler med regionale helseforetak. Se omtale i punkt 4.5.

Til toppen
Til dokumentets forside