Prop. 3 LS (2023–2024)

Endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/957 (om endring av MRV-forordningen) og direktiv (EU) 2023/959 (om endringer i klimakvotedirektivet og beslutning om markedsstabilitetsreserven) m.m.

I proposisjonen foreslås endringer i klimakvoteloven som er nødvendige for å gjennomføre Europaparlaments og Rådsdirektiv (EU) 2023/959 og Europaparlaments og Rådsforordning (EU) 2023/957 i norsk rett. I proposisjonen bes videre om Stortingets samtykke til deltakelse i en kommende EØS-komitébeslutning som vil innlemme de aktuelle EU-regelverkene i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget