Prop. 34 L (2020–2021)

Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Rettsgebyret (R) er et grunngebyr for beregning av betaling for visse offentlige tjenester. Gebyret som betales for tjenestene er sammensatt av R og en multiplikator.

I denne proposisjonen foreslår departementet nedjustering av gebyret for begjæring av utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven fra 1,7 R (2 038 kroner i 2021) til 1,25 R (1 498 kroner i 2021). I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er rettsgebyret på 1 199 kroner.

Lovendringene vil medføre inntekter og utgifter i samsvar med forslaget til statsbudsjettet i Prop. 1 S (2020–2021), og det foreslås derfor ikrafttredelse 1. januar 2021. Endelig fastsetting av rettsgebyret og multiplikatoren for gebyret for begjæring av utlegg vil avhenge av Stortingets budsjettvedtak for 2021.