Prop. 37 L (2015–2016)

Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)

Til innholdsfortegnelse

5 Plassering av bestemmelsene om Konkurranseklagenemnda

5.1 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at det vedtas en ny lov om klagenemnd for konkurransesaker i stedet for å innlemme bestemmelsene i konkurranseloven. Bakgrunnen for dette var at en innlemmelse av de nye reglene i den alminnelige konkurranseloven ville skape en mer uoversiktlig og vanskeligere tilgjengelig lovtekst.

5.2 Høringsinstansene

Kun Justis – og beredskapsdepartementet har uttalt seg om valget av egen lov fremfor å innlemme bestemmelsene om klagenemnda i konkurranseloven. Justis- og beredskapsdepartementet stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten av valget. De skriver at lovutkastet er meget kort med til dels meget korte paragrafer og mener at det samlede regelverket ville blitt mer oversiktlig dersom reglene ble innlemmet i konkurranseloven. Et annet argument mot den valgte fremgangsmåte er at den medfører at saksbehandlingsreglene blir splittet på to lover og at enkelte spørsmål reguleres i begge lovene.

5.3 Departementets vurderinger

Departementet ser innvendingene fra Justis- og beredskapsdepartementet mot å foreslå en egen lov. Lovutkastet blir kort, med til dels meget korte paragrafer. Det samlede regelverket blir mer oversiktlig ved å innlemme reglene om Konkurranseklagenemnda i konkurranseloven. Hensynet til å unngå at saksbehandlingsreglene splittes på to lover, tilsier også en innlemmelse i konkurranseloven. Departementet foreslår på denne bakgrunn at bestemmelsene som foreslått i egen lov om klagenemnd for konkurransesaker, tas inn som nytt kapittel 8 i konkurranseloven. I tillegg har departementet valgt å redigere de nye bestemmelsene sammen til færre lovbestemmelser enn utvalget foreslo, og gjort en del andre lovtekniske endringer, som kommenteres løpende gjennom kapittel 6 nedenfor.

Til dokumentets forside