Prop. 41 L (2015–2016)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

I proposisjonen foreslår departementet at lovens normalmodell for styring og ledelse ved statlige høyere utdanningsinstitusjoner skal være ansatt rektor og ekstern styreleder. Det vil fortsatt være anledning for styrene til å bestemme at institusjonen skal ha valgt rektor som styrets leder. Forslaget betyr at institusjoner som i dag har valgt rektor som styrets leder kan fortsette med dette dersom et flertall av styrets medlemmer ønsker dette.

Departementet foreslår at styrets vedtak om hvorvidt rektor skal velges eller ansettes, kan treffes med alminnelig flertall.

Departementet foreslår i denne proposisjonen at institusjoner med ansatt rektor ikke lenger skal foreslå styreleder i forbindelse med institusjonenes oversendelse til departementet av forslag til eksterne styremedlemmer. Forslaget er begrunnet i at departementet etter loven skal oppnevne styreleder på fritt grunnlag.

Departementet foreslår videre at styret selv kan vedta endringer i styrets sammensetning med alminnelig flertall. Endringen av flertallskravet er begrunnet i ønsket om å gi institusjonenes styrer mer valgfrihet.

Departementet foreslo i høringsnotatet at beslutninger om å ha et flertall av eksterne medlemmer i styret, kan treffes av styret selv med alminnelig flertall. Slike beslutninger krever etter gjeldende lov tilslutning fra minst to tredeler av styrets medlemmer. Begrunnelsen for dette forslaget er at departementet ville gi styrene ved institusjonene større selvbestemmelsesrett. Forslaget var også begrunnet i lovtekniske hensyn, slik at beslutninger av rimelig lik karakter i størst mulig grad behandles likt. På bakgrunn av betydelig motstand i høringsrunden, foreslår departementet ikke endringer i dagens lovregulering av dette.

Departementet foreslår at styrets godtgjørelse skal fastsettes av departementet, og ikke av styret selv.

De foreslåtte endringene inngår i et bredt spekter av kvalitetsfremmende tiltak, som skal legge til rette for mer robuste fagmiljøer og utvikling av universitets- og høyskolesektoren, jf. Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, behandlet i Stortinget 11. juni 2015.