Prop. 42 L (2015–2016)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Høringsnotat 8. februar 2013

Høringsnotat om endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt, og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.) ble sendt på alminnelig høring 8. februar 2013, med høringsfrist 1. juni 2013. Høringsbrevet med vedlegg ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Kripos

 • Politidistriktene

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatene

 • ØKOKRIM

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Domstoladministrasjonen

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

 • Politihøgskolen

 • Sivilombudsmannen

 • Utekontakten i Bergen

 • Voldtektsmottakene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø)

 • Albertine

 • Amnesty International Norge

 • Alternativ til vold

 • Bergen forsvarerforening

 • Caritas

 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Det norske menneskerettighetshuset

 • DIXI ressurssenter for voldtatte

 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Frelsesarmeen

 • Helsedirektoratet

 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Kirkens bymisjon

 • Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Kompetanseutvalget for dommere

 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter

 • Krisesentersekretariatet

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • KUN senter for kunnskap og likestilling

 • Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold

 • Likestillingssenteret

 • Stiftelsen rettferd for taperne

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • MiRA-senteret

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges juristforbund

 • Norges politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk forening for kriminalreform – KROM

 • Norsk krisesenterforbund

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norsk psykologforening

 • Norske kvinnelige juristers forening

 • NOVA

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Politiets fellesforbund

 • Politiets kriminalitetsforebyggende forum

 • Politijuristene

 • PRO-senteret

 • Prostituertes interesseorganisasjon (PION)

 • Redd Barna

 • Reform – ressurssenter for menn

 • Rettspolitisk forening

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Senter for kvinne- og kjønnsforskning

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Statsadvokatenes forening

 • Stine Sofies stiftelse

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Følgende instanser har uttalt seg om forslaget:

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Agder lagmannsrett

 • Borgarting lagmannsrett

 • Kristiansand tingrett

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Generaladvokaten

 • Hedmark politidistrikt

 • Hordaland statsadvokatembeter

 • Kripos

 • Nordland statsadvokatembeter

 • Oslo politidistrikt

 • Oslo statsadvokatembeter

 • Riksadvokaten

 • Sunnmøre politidistrikt

 • Trøndelag statsadvokatembeter

 • Vestfold politidistrikt

 • Vestoppland politidistrikt

 • Barneombudet

 • Domstoladministrasjonen

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Oslo kommune Velferdsetaten

 • Overgrepsmottaket i Oslo kommune

 • Politihøgskolen

 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

 • Utlendingsdirektoratet

 • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

 • Amnesty International

 • Den Norske Advokatforening

 • Dommerforeningen

 • Fellesorganisasjonen

 • Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

 • Krisesentersekretariatet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • MiRA-senteret

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norske kvinners sanitetsforening

 • Pro Sentret

 • Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • Sexarbeidere, fagpersoner og samfunnsstemmer

 • Stine Sofies stiftelse

 • Tankesmien Liberi

Følgende instanser har uttalt at de ikke avgir høringsuttalelse eller ikke har merknader til forslaget:

 • Arbeidsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Høyesteretts kontor

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Datatilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Næringslivets hovedorganisasjon

2.2 Stortingets anmodningsvedtak nr. 611 (2014–2015)

Stortinget vedtok 8. juni 2015 anmodningsvedtak nr. 611 til regjeringen ved behandling av saken «Representantforslag om å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking». I vedtaket anmodes regjeringen om å fremme en proposisjon om nytt straffebud om personforfølgelse («stalking») i løpet av høsten 2015.

Bakgrunnen for vedtaket var Innst. 284 S (2014–2015) og Dokument 8:74 S (2014–2015). Vedtaket følges opp ved at det i proposisjonen her fremmes forslag om et nytt straffebud som rammer alvorlig personforfølgelse.

2.3 Ratifisering av konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

Europarådets ministerkomité vedtok 7. april 2011 en konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Norge undertegnet konvensjonen 7. juli 2011. Konvensjonens formål er å forebygge og bekjempe alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, beskytte rettighetene til ofrene for slike overgrep og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep.

Departementet vurderte det i høringsnotatet slik at norsk straffelovgivning i hovedsak oppfyller konvensjonens forpliktelser. Det ble imidlertid foreslått lovendringer for å oppfylle konvensjonens artikkel 34 om personforfølgelse («stalking»), artikkel 36 om seksuell vold og artikkel 37 om tvangsekteskap.

Dersom forslagene i proposisjonen her blir vedtatt, vil straffelovgivningen etter departementets syn oppfylle konvensjonens krav. Regjeringen tar sikte på å legge frem for Stortinget en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av konvensjonen etter vedtakelse av lovforslagene her.

Europarådets ministerkomité vedtok 12. juli 2007 en konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Norge undertegnet konvensjonen 25. oktober 2007. Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn, beskytte rettighetene til barn som er utsatt for slike overgrep og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot slike overgrep.

Behovet for lovendringer for å oppfylle konvensjonens forpliktelser ble vurdert i forbindelse med forslag til kapittel 26 om seksuallovbrudd i straffeloven 2005, se Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning).

Departementet vurderte det i høringsnotatet slik at straffeloven 1902 i all hovedsak oppfylte konvensjonens bestemmelser, men at det var behov for visse tilpasninger og presiseringer for å oppfylle konvensjonens krav. Straffeloven 2005 kapittel 26 om seksuallovbrudd oppfyller konvensjonens forpliktelser på den materielle strafferettens område. Da straffeloven 2005 nå er satt i kraft, er det ikke lenger behov for å fremme forslagene om forskuttering av bestemmelsene i straffeloven 2005 for å kunne ratifisere konvensjonen.

Konvensjonens krav til etterforskning, strafforfølgning og prosessuelt regelverk ble vurdert i Ot.prp. nr. 11 (2007–2008) om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte).

Regjeringen tar sikte på å fremme for Stortinget en proposisjon om samtykke til ratifikasjon også av denne konvensjonen.

2.4 Oppfølgingen av øvrige forslag i høringsnotatet

Noen av forslagene i høringsnotatet er fulgt opp i Prop. 96 L (2013–2014) Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring). Proposisjonen omhandlet forslagene om endring i tidsrammen for forvaring og forslagene om å avskaffe foreldelsesfrist for drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Videre fulgte proposisjonen opp forslagene om at utskutt foreldelse skal gjelde også i saker om vold i nære relasjoner og tvangsekteskap. Også forslagene om endringer i reglene om maksimal tidsramme og minstetid ved forvaring ble fulgt opp i ovennevnte proposisjon.

En del av forslagene som ble fremsatt i høringsnotatet gjaldt forskuttert ikraftsetting av bestemmelser fastsatt i straffeloven 2005. Da straffeloven 2005 ble satt i kraft 1. oktober 2015, er det ikke lenger nødvendig å følge opp disse forslagene.

Det ble i høringsnotatet foreslått å rette opp noen inkurier i straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Dette er gjort i proposisjonen om ikraftsetting av straffeloven, Prop. 64 L (2014–2015).

Det ble i punkt 11 i høringsnotatet fremmet forslag om innføring av en ordning med advokat for barn som er mistenkt drept av sine omsorgspersoner. Departementet arbeider med oppfølgingen av dette forslaget, og vil komme tilbake til spørsmålet. Departementet vil også komme tilbake til noen spørsmål om mindre endringer i straffeloven §§ 310 og 311 om fremvisning og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn, se punkt 9.2.3 og 9.2.4 i høringsnotatet.

Høringsnotatet inneholdt i punkt 4 forslag om å gi manglende samtykke en mer sentral plass i bestemmelsen om voldtekt. Forslagene reiser prinsipielle spørsmål som departementet ønsker å komme nærmere tilbake til ved en senere anledning.

I brev 14. oktober 2015 til Stortingets justiskomité fra justisministeren ble det vist til at forslaget i høringsnotatet om endringer i straffeloven § 315 annet ledd (formidling av prostitusjon), se høringsnotatet punkt 6, ville følges opp i proposisjonen her. Departementet vil komme tilbake til dette i en senere proposisjon, eventuelt som ledd i en samlet gjennomgåelse av straffelovens regler om prostitusjon.

Straffeloven § 299 om voldtekt av barn under 14 år ble i høringsnotatet foreslått endret for å presisere at bestemmelsen rammer den som får to barn til å ha seksuell omgang med hverandre, se høringsnotatet punkt 8.3. Det ble også reist spørsmål om en tilsvarende endring i § 302 om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Departementet har kommet til at forslaget ikke følges opp i proposisjonen her. Løsningen er rettsteknisk uheldig fordi den vil kunne innby til motsetningsslutninger det ikke er grunnlag for, slik Riksadvokaten påpekte i sin høringsuttalelse. Den som får to mindreårige til å ha seksuell omgang med hverandre, vil kunne rammes som medvirker etter straffeloven § 299 eller § 302, jf. § 15.

Til forsiden