Prop. 42 L (2015–2016)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Personforfølgelse («stalking»)

3.1 Innledning – generelt om personforfølgelse

I det følgende foreslås det endringer i straffeloven for å gi et bedre strafferettslig vern mot «stalking». I høringsnotatet ble det vist til at begrepet «stalking» ikke så lett lar seg oversette til norsk. Mange ulike handlinger kan inngå i adferd som beskrives som «stalking». Fellestrekket ved handlingene er at de innebærer gjentatt oppmerksomhet rettet mot en person som ikke ønsker denne oppmerksomheten. I Kjersti Naruds bok «Vold mot kvinner» (2014) vises det til at «stalking» kan defineres slik: «En partskonstellasjon der en person utsetter en annen for gjentatt, uønsket påtrengende atferd og kommunikasjon.» «Personforfølgelse» vil i det følgende bli brukt som norsk begrep for «stalking».

I høringsnotatet på side 8 fremgikk det at personforfølgelse kan skje overfor fremmede eller en person som gjerningspersonen har hatt en nær relasjon til. Ikke sjelden starter handlingene etter et brudd eller en avvisning. Personforfølgelse kan ha store skadevirkninger for den som rammes. Forfølgelsen kan føre til at offeret gjør omfattende endringer i sitt eget liv i et forsøk på å slippe fri fra forfølgelsen, for eksempel ved å bytte jobb eller flytte, og i noen tilfeller endre navn.

3.2 Gjeldende rett

Straffeloven inneholder ingen regel som direkte rammer personforfølgelse. Handlingene som typisk inngår i personforfølgelse kan rammes av en rekke ulike regler, slik som straffeloven § 202 om identitetskrenkelse, § 205 om krenkelse av retten til privat kommunikasjon, §§ 263 og 264 om trusler, § 268 om uberettiget adgang eller opphold eller §§ 282 og 283 om vold i nære relasjoner. Regelen som i størst grad treffer personforfølgelse er imidlertid straffeloven § 266 om hensynsløs atferd, som lyder:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

Den tilsvarende bestemmelsen i straffeloven 1902 § 390 a er i praksis benyttet i en rekke saker om personforfølgelse. I høringsnotatet ble rettspraksis om personforfølgelse gjennomgått.

Personforfølgelse kjennetegnes ved at gjerningspersonen fortsetter å søke kontakt med en person til tross for at denne ikke ønsker det. Det er derfor også ofte aktuelt å ilegge besøksforbud eller idømme kontaktforbud i denne typen saker. Et besøksforbud kan etter straffeprosessloven § 222 a annet ledd gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. Dersom det er nærliggende fare for at personen ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen, kan personen forbys å oppholde seg i sitt eget hjem. Et besøksforbud kan ilegges for høyst ett år av gangen. Besøksforbud i eget hjem kan vare i høyst tre måneder av gangen.

Mens et besøksforbud er et straffeprosessuelt tvangsmiddel, er et kontaktforbud etter straffeloven § 57 en strafferettslig reaksjon som kan ilegges en person som har begått en straffbar handling. Vilkårene og innholdet i reaksjonen er ellers de samme som for besøksforbud. Kontaktforbud ilegges etter straffeloven § 58 annet ledd for en bestemt tid inntil 5 år, eller på ubestemt tid når særlige grunner tilsier det. Kontaktforbud som går ut på forbud mot å oppholde seg i eget hjem, kan idømmes for en bestemt tid inntil 1 år.

Brudd på oppholds- og kontaktforbud er straffbart etter straffeloven § 168. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 1 år. Bestemmelsen kan brukes sammen med straffeloven § 266 om hensynsløs atferd.

3.3 Grunnloven og internasjonale forpliktelser

Manglende tiltak mot personforfølgelse kan rammes av Grunnloven § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv. Det samme gjelder Grunnloven § 93 og EMK artikkel 3 om forbud mot tortur. I avgjørelsen inntatt i Rt. 2013 side 588 ble staten dømt for ikke å ha oppfylt sin plikt etter EMK til å sikre en kvinne mot forfølgelse fra en mann hun hadde hatt et kortvarig forhold til. Høyesterett uttalte blant annet følgende i avsnitt 34 og 41:

«Retten til privatliv etter EMK artikkel 8 omfatter blant annet den fysiske og psykiske integritet og retten til å være i fred fra uønsket oppmerksomhet fra andre.» (…)
«EMK artikkel 1 pålegger konvensjonstaten å sikre konvensjonens rettigheter for alle innenfor statens jurisdiksjon. Dette innebærer blant annet at staten har en plikt til, etter forholdene, å ta aktive skritt for å hindre at private krenker hverandre – konvensjonen har i denne forstand også horisontal virkning.»

Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er i følge fortalen utviklet i lys av praksis fra menneskerettighetsdomstolen (EMD) knyttet til vold mot kvinner. Etter artikkel 34 i konvensjonen er partene forpliktet til å kriminalisere gjentatt truende atferd mot en annen person som fører til at personen frykter for sin sikkerhet. I engelsk originalversjon lyder bestemmelsen slik:

«Article 34 – Stalking
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalised.»

Etter konvensjonsbestemmelsen må atferden anses som truende, den må ha skjedd flere ganger, den må være forsettlig og den må få fornærmede til å frykte for sin sikkerhet. Kriminaliseringsforpliktelsen er ikke begrenset til bestemte typer handlinger – all atferd omfattes så lenge øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt. I den forklarende rapporten til konvensjonsbestemmelsen er det i avsnitt 182 og 183 gitt eksempler på hva slags atferd som rammes:

«182. This article establishes the offence of stalking, which is defined as the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety. This comprises any repeated behaviour of a threatening nature against an identified person which has the consequence of instilling in this person a sense of fear. The threatening behaviour may consist of repeatedly following another person, engaging in unwanted communication with another person or letting another person know that he or she is being observed. This includes physically going after the victim, appearing at her or his place of work, sports or education facilities, as well as following the victim in the virtual world (chat rooms, social networking sites, etc.). Engaging in unwanted communication entails the pursuit of any active contact with the victim through any available means of communication, including modern communication tools and ICTs.
183. Furthermore, threatening behaviour may include behaviour as diverse as vandalising the property of another person, leaving subtle traces of contact with a person’s personal items, targeting a person’s pet, or setting up false identities or spreading untruthful information online.»

Etter konvensjonen artikkel 41 nr. 1 er konvensjonspartene forpliktet til å kriminalisere medvirkning til personforfølgelse. Derimot omfatter ikke kriminaliseringsforpliktelsen forsøk på slik atferd.

Artikkel 34 om personforfølgelse bør også ses i sammenheng med artikkel 33 om psykisk vold. Bestemmelsen lyder slik i engelsk originalversjon:

«Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of seriously impairing a person’s psychological integrity through coercion or threats is criminalised.»

Bestemmelsen retter seg mot alvorlig krenkelse av en persons psykiske integritet ved trusler eller tvang.

Etter konvensjonen artikkel 78 nr. 3 kan en konvensjonspart erklære at den forbeholder seg retten til å anvende administrative reaksjoner i stedet for kriminalisering i relasjon til artikkel 33 og 34.

Artikkel 44 gjelder jurisdiksjon. Etter artikkel 44 nr. 1 bokstav d og e forplikter konvensjonspartene seg til å etablere jurisdiksjon over alle lovbruddene som er omfattet av konvensjonen som er begått av en borger av konvensjonsparten eller av en som er bosatt i konvensjonsstaten. Etter artikkel 44 nr. 3 skal slik jurisdiksjon for enkelte av lovbruddene ikke være avhengig av at handlingen er kriminalisert der den begås. Artikkel 33 om psykisk vold og artikkel 34 om personforfølgelse er ikke blant de nevnte bestemmelsene i artikkel 44 nr. 3. Av dette synes det å følge at ekstraterritorial jurisdiksjon i saker om personforfølgelse kan gjøres betinget av krav om dobbel straffbarhet.

3.4 Nordisk rett

I Sverige har man flere ulike regler som rammer gjentatte overtredelser av andre straffebestemmelser, og der handlingene er ledd i forfølgelse eller integritetskrenkelse. Den generelle regelen om forfølgelse i brottsbalken 4 kap. 4 b § lyder slik:

«Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
  • 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,

  • 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

  • 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

  • 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,

  • 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,

  • 6. ofredande enligt 4 kap. 7 §,

  • 7. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,

  • 8. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

  • 9. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller

  • 10. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.»

I Prop. 2010/11:45 fremgår det at bakgrunnen for bestemmelsen særlig er å få frem det straffverdige i å foreta gjentatte handlinger som hver for seg ikke er så alvorlige, men som samlet innebærer en alvorlig integritetskrenkelse. Det uttales blant annet følgende i Prop. 2010/11:45 på side 67:

«Inte sällan består brottsligheten av ett stort antal gärningar som var för sig är mindre allvarliga och där straffvärdet motsvarar böter. Det kan t.ex. röra sig om en mängd telefonpåringningar som är att anse som ofredande eller upprepade överträdelser av besöksförbud. De brottsliga gärningarna kan var för sig framstå som relativt lindriga men sedda i ett sammanhang vara påtagligt integritetskränkande.»

I Sverige har man videre regler om «grov fridskränkning» og «grov kvinnofridskränkning» i brottsbalken 4 kap. 4 a §. Disse kommer kun til anvendelse der handlingene er utført mot en nærstående person. Reglene rammer gjentatte overtredelser av en rekke straffebestemmelser, herunder enkelte voldslovbrudd, seksuallovbrudd, skadeverk eller krenkelse av den personlige friheten, utført mot noen som er nærstående, som ledd i en gjentatt krenking av personens integritet og som er egnet til alvorlig å skade personens selvfølelse. Strafferammen er fengsel i minst ni måneder og maksimalt seks år.

I Finland rammes forfølgelse særskilt av strafflagen 25 kap. 7a §. I motsetning til den svenske bestemmelsen viser straffebudet også til handlinger som ikke i seg selv er straffbare, men der handlingene samlet sett likevel er egnet til å skape redsel hos den forfulgte.

«Den som upprepade gånger hotar, följer efter, iakttar, eller kontaktar eller på något annat jämförbart sätt obehörigen förföljer någon annan så att förfarandet är ägnat att skapa rädsla eller ångest hos den som förföljs ska, om lika strängt eller strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, för olaga förföljelse dömas till böter eller fängelse i högst två år.»

I proposisjon 19/2013 rd uttales blant annet følgende på side 54:

«Vid olaga förföljelse är det alltså inte fråga om någon enstaka brottslig gärning utan om en sådan av delgärningar bestående allvarlig störning av en persons livskvalitet som kan bli synnerligen skrämmande eller ångestframkallande och dominera den utsatta personens liv. De gärningar som beskrivs i rekvisiten orsakar i allmänhet inte ensamma för sig ett sådant tillstånd. En del av de nämnda gärningarna är normalt förekommande och har ingen större betydelse i det sociala livet. De får en särskild betydelse när de i strid med en persons vilja upprepas och blir delar av ett förföljelsebeteende.»

I Danmark har man en egen lov om tilhold, oppholdsforbud og bortvisning. Loven inneholder en bestemmelse om at systematisk og vedvarende forfølgelse eller sjikane, skal være en skjerpende omstendighet ved fastsettelse av straff for brudd på pålegg om tilhold, oppholdsforbud og bortvisning. Lovens § 21 lyder slik:

«Den, der forsætligt overtræder et tilhold efter § 1, et opholdsforbud efter § 3 eller en bortvisning efter § 7, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet har udgjort et led i en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.
Stk. 3. Overtrædelse af stk. 1 påtales kun efter den forurettedes anmodning, medmindre almene hensyn kræver det.»

Danmark har ved sin ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner avgitt erklæring om at Danmark, i medhold av artikkel 78 nr. 3, forbeholder seg retten til å benytte ikke-strafferettslige sanksjoner mot den type atferd som er nevnt i artikkel 34. Dette er fordi deres straffebud kun rammer tilfeller der tilhold, oppholdsforbud eller bortvisning er brutt, noe som ble antatt ikke å være i overensstemmelse med konvensjonens artikkel 34, se lovforslag nr. L 76 2013-2014.

3.5 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått å presisere straffeloven § 266 om hensynsløs atferd, slik at det klargjøres at personforfølgelse omfattes. Det uttales i punkt 3.5 (side 19–20):

«En mulig løsning er å ta inn en presisering i straffeloven § 390 a om hensynsløs atferd, slik at det klargjøres at personforfølgelse omfattes av bestemmelsen. For ytterligere å understreke de alvorlige konsekvenser personforfølgelse kan ha, foreslås i tillegg et eget straffebud om kvalifiserte eller grove tilfeller av hensynsløs adferd som beskrevet i straffeloven § 390 a. Bestemmelsen er tenkt å ramme de samme handlingene som § 390 a, men kun de mest alvorlige tilfellene. I straffeloven 2005, der det ikke skilles mellom forbrytelser og forseelser, kan man utforme en bestemmelse for alminnelig overtredelse og en for grov overtredelse. En slik løsning er i tråd med systematikken i straffeloven 2005.
Løsningen reflekterer at personforfølgelse kan være alvorlig. Det gir også grunnlag for å gi en straff som er mer proporsjonal med hensyn til handlingens alvor.» (…)
«I straffeloven 2005 har bestemmelsen i § 266 som avløste straffeloven 1902 § 390 a fått overskriften «Hensynsløs adferd». Den kan i stedet hete «Fredskrenkelse», mens § 266 a kan hete «Grov fredskrenkelse». Etter departementets syn er det mer dekkende å bruke «Fredskrenkelse» som tittel, da det er dette bestemmelsen i siste instans rammer.
Bestemmelsene i straffeloven 2005 kan etter dette se slik ut:
§ 266 Fredskrenkelse
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
§ 266 a Grov fredskrenkelse
Grov krenkelse av en annens fred straffes med bot eller fengsel inntil 4 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen av en annens fred er grov skal det legges vekt på atferdens samlede omfang og varighet og om atferden er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for liv, helse eller sikkerhet.»

I forslagene over ses forfølgelsen som et alternativ til fredskrenkelsen. Det ble i høringsnotatet også foreslått at forfølgelsen kan ses som en form for hensynsløs atferd. Man vil da unngå at det ved anvendelsen av bestemmelsen først må vurderes om det foreligger hensynsløs atferd, og så om det foreligger forfølgelse. Vurderingen vil i stedet være om det foreligger hensynsløs forfølgelse som krenker en annens fred. Det ble da vist til at bestemmelsene kunne se ut som følger:

Ǥ 266Fredskrenkelse
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden, herunder forfølgelse av en annen person, eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
§ 266 a Grov fredskrenkelse
Grov krenkelse av en annens fred straffes med bot eller fengsel inntil 4 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen av en annens fred er grov skal det legges vekt på atferdens samlede omfang og varighet og om atferden er egnet til å fremkalle alvorlig frykt for liv, helse eller sikkerhet.»

Det andre alternativet som ble foreslått, var å innføre en ny bestemmelse med en ordlyd som mer dekkende reflekterer de alvorlige konsekvenser personforfølgelse kan ha. Bestemmelsen skulle ramme grovere typer av personforfølgelse, mens dagens bestemmelse i § 266 fortsatt skulle fange opp de mindre alvorlige tilfellene. Det ble i høringsnotatet fremhevet at en ny bestemmelse kunne kombineres med forslaget om å oppdatere ordlyden i dagens bestemmelse. Det ble i høringsnotatet foreslått at en slik bestemmelse om grov personforfølgelse kunne ha følgende ordlyd:

«§ 266 a Alvorlig personforfølgelse
Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse straffes med fengsel eller bøter i inntil fire år.»

3.6 Høringsinstansenes syn

Forslaget om å klargjøre straffansvaret for personforfølgelse fikk stor tilslutning i høringen. Når det gjelder valg av løsning, mente et stort flertall av høringsinstansene at det burde innføres en ny lovbestemmelse som rammer alvorlig personforfølgelse, i tillegg til en språklig justering av dagens bestemmelse.

En del av synspunktene i høringen er knyttet særlig til de delene av forslaget som gjaldt endringer i straffeloven 1902, herunder spørsmålet om det skulle kreves påtalebegjæring fra fornærmede og allmenne hensyn for påtale. I den nye straffeloven er ordningen med påtalebegjæring fra fornærmede i sin helhet forlatt. Det er heller ikke slik at påtale etter den enkelte bestemmelsen skal kunne gjøres betinget av at allmenne hensyn foreligger. Disse delene av høringsinstansenes syn er derfor ikke behandlet nærmere i det følgende.

Når det gjelder spørsmålet om en språklig justering av dagens regel i § 266, er det som nevnt bred støtte i høringen til dette forslaget. Høringsinstansenes syn er likevel noe delt. Advokatforeningen mener i utgangspunktet at det ikke er nødvendig med noen lovendring, men har heller ingen klare innvendinger mot en rent språklig endring.

Riksadvokaten slutter seg til synspunktet i høringsnotatet om at gjeldende rett er i overensstemmelse med våre internasjonale forpliktelser. Riksadvokaten støtter likevel en endring og uttaler blant annet at en spesifisering av at personforfølgelse rammes av 1902-lovens § 390 a (straffeloven § 266), vil bidra til å presisere deler av anvendelsesområdet til et straffebud som i dag har en meget vag gjerningsbeskrivelse. Dommerforeningen mener også at det i utgangspunktet ikke synes å være behov for endringer i loven. Dommerforeningen mener imidlertid at det generelt er positivt at straffebestemmelser utformes i moderne språkdrakt og i størst mulig grad tydeliggjør hvilke handlinger lovgiver vil belegge med straff, noe som kan tale for en oppdatering av lovteksten slik at den mer eksplisitt retter seg mot personforfølgelse. Også Agder lagmannsrett kan se argumenter for at man bør forankre et alminnelig forbud mot personforfølgelse sterkere i lovteksten, og å gi straffebudet en mer fremtredende plass i loven.

Hordaland statsadvokatembeter mener at det ikke er behov for å endre § 266, og fremholder at den gjeldende ordlyden er dekkende for de fleste praktiske tilfeller. Høringsinstansen anbefaler ikke at uttrykket «personforfølgelse» eller «forfølgelse av en annen person» brukes i lovteksten.

Av de to forslagene til endring av § 266, foretrekker både Advokatforeningen, Riksadvokaten, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett en ordlyd der forfølgelsen ses på som en type fredskrenkelse. Likestillings- og diskrimineringsombudet, MiRA-senteret, Sunnmøre politidistrikt og Tankesmien Liberi foretrekker det andre alternativet.

Når det gjelder spørsmålet om innføring av en ny regel som skal ramme grovere tilfeller av personforfølgelse, er synet noe delt. Dommerforeningen mener det er grunn til å stille spørsmål om det er nødvendig og hensiktsmessig å skille mellom alvorlig og mindre alvorlig personforfølgelse. De mener at ut fra gjeldende straffenivå må en strafferamme på to år være tilstrekkelig. Foreningen peker på at dersom det foreligger særlig grove overtredelser, vil ofte andre og strengere straffebestemmelser komme til anvendelse, særlig 1902-lovens § 219 (straffeloven § 282) og § 227 (straffeloven § 263). Også Agder lagmannsrett peker på at det i praksis ved gjentatte krenkelser med preg av personforfølgelse ofte vil forekomme overtredelser av andre straffebud enn 1902-lovens § 390 a (straffeloven § 266) og at strafferammen skjerpes vesentlig ved konkurrens. Heller ikke Advokatforeningen kan se at det er tilstrekkelige grunner for en ny straffebestemmelse som skal gjelde de mer kvalifiserte eller grove tilfeller.

Også Kristiansand tingrett er kritisk til om det er behov for en bestemmelse som skal ramme grove overtredelser og uttaler følgende om dette:

«Kristiansand tingrett stiller seg kritisk til om det er behov for en egen bestemmelse for grove tilfeller. Allerede i utgangspunktet skal det en del til før § 390 a kommer til anvendelse, jf. nevnte terskel for anvendelse av bestemmelsen, og de klart fleste overtredelser gir en straff helt i nedre sjikt av strafferammen, også der det er tale om gjentatte handlinger. Så sent som i 2003 ble strafferammen økt fra 6 måneder til to år, nettopp for å ha en tilstrekkelig strafferamme for de mer alvorlige tilfellene, jf. Ot.prp. nr. 51 (2002–2003). Som nevnt i høringsnotatet vil de mest alvorlige tilfellene normalt innebære brudd også på andre straffebestemmelser. Dersom det likevel innføres en egen bestemmelse for de grove tilfellene bør ikke gjentatte fredskrenkelser være det sentrale – gjentatte fredskrenkelser er det normale utgangspunktet for at det i det hele tatt blir reist tiltale i disse sakene.»

Fellesskap mot seksuelle overgrep mener derimot det er viktig med et lovverk som gjenspeiler handlingens alvor, og støtter derfor en helt ny bestemmelse som dekker de grovere tilfeller av forfølgelse. Også Nordland statsadvokatembeter mener det bør innføres en ny bestemmelse med en ordlyd som mer dekkende reflekterer de alvorlige konsekvensene en personforfølgelse kan ha, enn det ordlyden i 1902-lovens § 390 a (straffeloven § 266) gjør. Høringsinstansen mener videre at en ny bestemmelse bør reserveres for de mer alvorlige sakene, mens 1902-lovens § 390 a (straffeloven § 266) fortsatt kan gjelde mindre alvorlige tilfeller. Hordaland statsadvokatembeter peker på at 1902-lovens § 390 a (straffeloven § 266) dekker en lang rekke forhold av ulik alvorlighetsgrad, og at forslaget om å utskille grove tilfeller i en egen bestemmelse eller et eget ledd i bestemmelsen derfor har gode grunner for seg.

Likestillings- og diskrimineringsombudet peker på at det er uheldig med en terminologi som er i utakt med vanlig språkbruk. På denne bakgrunn mener ombudet at alternativet om å innføre en ny bestemmelse om alvorlig personforfølgelse er det best egnede. Høringsinstansen mener at ordlyden i dette alternativet er dekkende og beskrivende for hva personforfølgelse er, herunder konsekvensene av personforfølgelse og gjerningens alvor. Også Krisesentersekretariatet, LO, JURK, Norske kvinners sanitetsforening, Norsk kvinnesaksforening, Oslo politidistrikt, Oslo statsadvokatembeter, Stine Sofies stiftelse, Sunnmøre politidistrikt, Nordland statsadvokatembeter, Trøndelag statsadvokatembeter og Vestoppland politidistrikt støtter dette alternativet. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener imidlertid at denne definisjonen også bør innlemmes i § 266.

Agder lagmannsrett mener derimot at om man likevel ønsker en strengere strafferamme for kvalifiserte fredskrenkelser, kan den mest hensiktsmessig plasseres som nytt annet ledd om grov overtredelse i en ny § 227 a i 1902-loven (straffeloven § 266 a). Høringsinstansen mener at kriteriene for grov overtredelse er hensiktsmessig angitt i lovforslaget i notatet på side 20, og at dette alternativet klart er å foretrekke fremfor den finske modellen omtalt på side 21 i notatet. Også Riksadvokaten og Tankesmien Liberi støtter en slik løsning.

JURK mener at en strafferamme på 4 år ikke er tilstrekkelig, og at denne bør settes til 6 år.

Riksadvokaten mener det ikke er hensiktsmessig å endre betegnelsen i § 266 fra «hensynsløs atferd» til «fredskrenkelse», og uttaler følgende:

«Som departementet selv fremhever i høringsnotatet, kan «[u]ttrykket «krenker en annens fred» ... oppfattes som gammelmodig og ikke dekkende for alvoret i krenkelsene som kan inngå i personforfølgelse». Uttrykket hensynsløs atferd gir i så måte riktigere assosiasjoner. Videre vil navneendringen kunne skape forvirring, idet §§ 266 og 266 a om «fredskrenkelser» i så tilfelle vil etterfølges av § 67 om «krenkelse av privatlivets fred» – en bestemmelse som bruker ordene «krenkelse» og «fred» i en noe annen betydning.»

Politihøgskolen peker på at det i noen saker kan bli tvil om det er 1902-lovens § 390 a (straffeloven § 266) eller forslaget til ny § 227 a (straffeloven § 266 a) som skal komme til anvendelse. Det fremholdes at bestemmelsene neppe kan sies å gjelde samme forhold, og at man derfor kan få saker der det er tvilsomt om man kan nedsubsumere til § 390 a (straffeloven § 266). Politihøgskolen foreslår derfor at man heller lager to «versjoner» av § 227 a (straffeloven § 266 a) og tar vekk § 390 a (straffeloven § 266).

Nordland statsadvokatembeter peker på at 1902-lovens § 390 a (straffeloven § 266) bør gis et nytt tredje ledd der det fremgår at straff etter bestemmelsen ikke kommer til anvendelse for handlinger som går inn under § 227 a (straffeloven § 266 a).

Krisesentersekretariatet, Norsk kvinnesaksforening, Oslo politidistrikt, Overgrepsmottaket i Oslo kommune, Trøndelag statsadvokatembeter og Nordland statsadvokatembeter er enige i at en ny bestemmelse som rammer grovere tilfeller av personforfølgelse, skal kunne straffes i Norge dersom handlingen er begått i utlandet av en person som er hjemmehørende i Norge.

3.7 Departementets vurderinger

3.7.1 Generelt

Personforfølgelse er svært alvorlig og har store konsekvenser for ofrene. Det er viktig å sørge for at straffelovgivningen gjør det mulig å forebygge, etterforske og rettsforfølge slike handlinger på en effektiv måte. Internasjonal rett forplikter også myndighetene til å beskytte norske borgere mot personforfølgelse. Høringen har videre vist bred støtte til en oppdatering av straffelovens regler på dette området.

Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 611 (2014–2015) bedt regjeringen om å fremme en proposisjon om personforfølgelse («stalking») i løpet av høsten 2015. På denne bakgrunn foreslår departementet endringer i straffelovens regler om personforfølgelse med sikte på å styrke det strafferettslige vernet mot slike handlinger.

Departementet fastholder at forpliktelsen til å kriminalisere personforfølgelse etter Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er oppfylt også etter gjeldende rett. Endringene som foreslås vil imidlertid styrke vernet mot personforfølgelse, og er således i tråd med konvensjonens formål.

For å tydeliggjøre at personforfølgelse rammes av straffelovens regler, og for å sikre at straffeloven reflekterer alvoret i disse lovbruddene, foreslås det både en endring i straffeloven § 266 og en ny regel i § 266 a som er særskilt rettet mot personforfølgelse.

Endringen i § 266 er av rent språklig karakter og er en presisering av at § 266 rammer personforfølgelse. Den foreslåtte § 266 a er derimot ny og skal ramme grovere tilfeller av personforfølgelse. Grunnen til at ikke § 266 endres på tilsvarende måte som den nye bestemmelsen, er at § 266 også rammer en rekke andre handlinger enn personforfølgelse.

Ny § 266 a vil ramme en rekke ulike handlinger, både handlinger som er straffbare i seg selv og handlinger som i utgangspunktet er lovlige. Den nye regelen er ment bedre å reflektere det som etter departementets syn fremstår som det typiske trekket ved personforfølgelse, nemlig at en eller flere typer handlinger som i seg selv kan være mindre alvorlige, gjentas systematisk og over noe tid og dermed innebærer en alvorlig krenkelse av den som rammes.

Avgjørelsen inntatt i Rt. 2013 side 588 illustrerer et tilfelle der ny § 266 a om alvorlig personforfølgelse kunne vært aktuell. Saken gjaldt en rekke brudd på besøks- og kontaktforbud. Høyesterett beskriver forfølgelsen på følgende måte i avsnitt 30:

«Forfølgelsen av NN har hatt form av kort, brev, oppringninger, tekstmeldinger og forsøk på å oppsøke henne, blant annet hjemme og ved å forfølge henne med bil. Et hovedbudskap har vært at A ønsket å fortsette forholdet til NN og at han var innstilt på å gå meget langt for å få dette til og for å hindre at hun innledet et forhold til andre. I kontakten var også NNs barn et tema. NN opplevde A som truende og ukontrollerbar. At hun fant det nødvendig å bryte opp og flytte med barna til en annen kant av landet som hun ikke hadde noen som helst tilknytning til på forhånd, og leve der på sperret adresse, gir et sterkt uttrykk for den tvangssituasjonen hun opplevde.»

Departementet understreker imidlertid at også tilfeller med mindre omfattende forfølgelse enn dette, skal kunne rammes av ny § 266 a.

Både § 266 og § 266 a skal etter forslaget kunne brukes sammen med § 168 om brudd på oppholds- og kontaktforbud. Reglene rammer i utgangspunktet ulike interesser, selv om brudd på oppholds- og kontaktforbud kan være ledd i personforfølgelsen.

Strafferammen i § 266 skal etter forslaget fortsatt være straff av bot eller fengsel inntil 2 år. Det foreslås at overtredelser av ny § 266 a skal kunne straffes med fengsel inntil 4 år. Straffeloven opererer med færre strafferammer enn straffeloven 1902, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) punkt 11.4 på side 131–132. Straffeloven bruker som utgangspunkt ikke fengsel inntil 4 år som strafferamme, men i dette tilfellet finner departementet det likevel passende å bruke denne strafferammen. Noen høringsinstanser mente at dagens strafferamme på inntil 2 år var tilstrekkelig, og at det ikke var behov for å utvide strafferammen for slike handlinger. Høringsinstansene pekte blant annet på at det ved alvorlige overtredelser som oftest vil foreligge brudd også på andre bestemmelser, noe som uansett vil kunne gi grunnlag for høyere straff. Når departementet likevel velger å foreslå en bestemmelse om alvorlig personforfølgelse med en strafferamme på fengsel inntil 4 år, er det for å understreke at formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at handlingene som utgjør alvorlig personforfølgelse, ses i sammenheng, og at lovbruddets alvorlighetsgrad avgjøres på bakgrunn av en slik samlet vurdering. Dersom alle aktuelle handlinger er vurdert som ledd i personforfølgelsen, vil det ikke være aktuelt å benytte andre strafferegler i konkurrens. Etter departementets syn vil en slik tilnærming best sikre at alvorligheten ved gjentatte handlinger mot samme fornærmede synliggjøres. Den øvre delen av strafferammen vil bare være aktuell ved svært alvorlige overtredelser.

Departementet går inn for å beholde «Hensynsløs atferd» som tittel i § 266, mens ny § 266 a får tittelen «Alvorlig personforfølgelse». Bakgrunnen for at departementet ikke ønsker å endre tittelen i § 266 fra «Hensynsløs atferd» til «Fredskrenkelse», som foreslått i høringsnotatet, er blant annet de innvendingene mot en slik løsning som kom frem i høringen. «Fredskrenkelse» er et utdatert uttrykk, og ordet «krenkelse» går også igjen i tittelen på bestemmelsen i § 267 om «Krenkelse av privatlivets fred». En endring i tittelen på § 266 kunne dermed gjort titlene på de to bestemmelsene for like.

Departementet understreker at bestemmelsen i ny § 266 a er ment å ramme samme forhold, med hensyn til personforfølgelse, som § 266. Det skal således være anledning til å omsubsumere mellom de to bestemmelsene.

Departementet fastholder ikke forslaget om at overtredelser av ny § 266 a bør kunne straffes i Norge dersom handlingen er begått i utlandet av en norsk statsborger eller i Norge hjemmehørende person, selv om handlingen ikke er straffbar i landet der den er begått. Dobbel straffbarhet er straffelovens utgangspunkt for å forfølge handlinger begått i utlandet, se Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) punkt 13.5.5.4.2 (s. 186–188). På tross av at personforfølgelse er alvorlig, kan departementet ikke se at det foreligger særlige hensyn som tilsier at personforfølgelse etter § 266 a skal unntas særskilt fra kravet om dobbel straffbarhet.

3.7.2 Særlig om påtalekompetanse

Straffeloven 1902 skilte mellom forbrytelser og forseelser. Politiet hadde etter straffeprosessloven påtalekompetanse blant annet for alle forseelser, herunder § 390 a i 1902-loven. Med den nye straffeloven er skillet mellom forbrytelser og forseelser forlatt. Etter straffeprosessloven slik den nå lyder, har politiet som hovedregel påtalekompetanse for alle lovbrudd som ikke kan medføre straff av fengsel i mer enn 1 år. Politiet har også påtalekompetanse i en rekke andre tilfeller der dette er særlig oppregnet. Samlet innebærer endringene at påtalekompetansen for handlinger som subsumeres under straffeloven § 266 (1902-lovens § 390 a), etter ikrafttredelsen av den nye straffeloven er flyttet fra politiet til statsadvokaten. Etter departementets vurdering bør påtalekompetansen for slike forhold flyttes tilbake til politiet. Det er snakk om en lovbruddskategori med et stort antall tilfeller, og det er grunn til å anta at mange av forholdene befinner seg i det nedre sjiktet av strafferammen. Det foreslås derfor en endring i straffeprosessloven § 67 som innebærer at politiet gis påtalekompetanse for overtredelser av § 266. Påtalekompetansen for brudd på ny § 266 a vil i tråd med straffeprosesslovens hovedregel ligge til statsadvokaten.

Til forsiden