Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 46 L (2018–2019)

Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Forsvarsdepartementet fremmer i proposisjonen her forslag til lov om endringer i andre lover som bør foretas som følge av ikrafttredelsen av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) den 1. januar 2019. Samtidig ble lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) opphevet. Om behovet for å foreta endringer i andre lover vises det også til Prop. 153 L (2016–2017) punkt 16 Ikrafttredelse. Også forskrifter til loven ble fastsatt med virkning fra 1. januar 2019.

De fleste endringsforslagene er av teknisk karakter, dvs. at de ikke innebærer noen materielle endringer. For eksempel gjelder dette endringer av henvisninger i andre lovbestemmelser til paragrafer i loven fra 1998 til tilsvarende bestemmelser i den nye sikkerhetsloven. I noen grad er det også foreslått visse justeringer i annen lovgivning (finanstilsynsloven og sentralbankloven) til den nye lovens system. Det foreslås dessuten å oppheve drivstoffanleggloven fra 1949 for å samle lovgivningen om objekt- og infrastruktursikkerhet i et enhetlig og moderne lov- og forskriftsverk. I tillegg orienteres det om overgangsbestemmelser som regjeringen har fastsatt i forskriftene til den nye loven.

Da proposisjonen i hovedsak gjelder tekniske endringer og tilpasninger til annen lovgivning, har det ikke vært ansett nødvendig å sende lovforslaget på alminnelig høring, jf. utredningsinstruksen punkt 3–3 andre ledd tredje kulepunkt.

Til toppen
Til dokumentets forside