Prop. 47 L (2023–2024)

Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til lovforslaget

Til § 30 tredje ledd

Nytt siste punktum i § 30 tredje ledd er et forbud mot å bruke ubemannende luftfartøy (droner) nærmere et fuglefjell enn 500 meter i tiden 1. april til 31. august. Fra 1. april til 31. august er det hekketid for fuglene og forstyrrelse i denne tiden kan få konsekvenser for hekkesuksessen og reproduksjonen.

Et fuglefjell er en større ansamling av fugl i fjell. Svalbardkartet på hjemmesiden til Norsk Polarinstitutt indikerer hvor man kan finne større ansamlinger av fugl, men gir ikke en fullstendig oversikt.

Forbudet gjelder alle typer droner uavhengig av størrelse, støynivå og frekvens, og gjelder i 500 meters radius rundt fjellet.

Forbudet får reelt sett størst betydning for fuglefjell som ligger utenfor verneområdene, da det er forbudt å bruke ubemannede luftfartøy (droner) i verneområdene. Forbudet i verneområdene fremgår av de enkelte forskriftene for verneområdene på Svalbard.

Bestemmelsens fjerde ledd er flyttet til § 30 a, for å samle reglene i en bestemmelse.

Til § 30 a

Overskriften er endret til «isbjørnbeskyttelse». Første og andre ledd er nye. Tredje og fjerde ledd er endret.

Første ledd er flyttet fra § 30 fjerde ledd og innholdet i bestemmelsen er endret. Det er forbudt «å unødig forstyrre, lokke til seg eller forfølge isbjørn».

Forstyrrelse omfatter alle tilfelle der isbjørnens adferd blir påvirket av menneskelig tilstedeværelse. Det gjelder for eksempel ved at den avbryter det den holder på med, reiser seg opp og går vekk fra hvile, slutter å spise eller avslutter sin vandring og vender oppmerksomheten mot det forstyrrende element i stedet. Både fastis og drivis er viktige jakthabitat for isbjørnen. Det skal derfor svært lite til før isbjørnen blir forstyrret i disse områdene. «Forstyrrelse» skal derfor ikke tolkes innskrenkende slik at det bare er når isbjørnen blir tydelig skremt, og fjerner seg som følge av dette.

Det at forstyrrelsen må være unødig betyr at f.eks. nødvendig skremming faller utenfor forbudet. Alternativet om forbudet mot unødig forstyrrelse er en tydeliggjøring av § 5 om aktsomhetsplikten for isbjørn hvor «enhver som oppholder seg eller forestår virksomhet på Svalbard, skal vise hensyn og opptre varsomt så naturmiljø og kulturminner ikke påføres unødig skade eller forstyrrelse».

Lokke til seg isbjørn omfatter blant annet situasjoner hvor det legges ut mat for å tiltrekke seg isbjørn, men også alle andre midler som benyttes for å vekke bjørnens nysgjerrighet for å tiltrekke seg den.

Alternativet om forbudet mot å forfølge isbjørn, omfatter enhver situasjon hvor følger etter en isbjørn, uavhengig om det skjer til fots eller i et fremkomstmiddel og uavhengig av avstand. Er man nærmere isbjørn enn avstandskravet i andre ledd vil handlingen også rammes av kravet om å holde en avstand på minst 300/500 meter.

I andre ledd innføres et generelt forbud mot å ferdes og oppholde seg nærmere isbjørn enn 300 meter. I perioden 1. mars til 30. juni, når isbjørnen er særlig sårbar, må man holde en avstand på 500 meter. Avstandskravet gjelder ved ferdsel på land, på is og i sjø. Dersom man oppdager isbjørn nærmere enn 300/500 meter på land, på isen eller i sjøen, har man en plikt til å trekke seg tilbake. Om man ser isbjørn på lengre avstand enn avstandsgrensen, vil man måtte trekke seg tilbake om isbjørnen blir forstyrret eller eventuelt avbryte handlingen som forstyrrer. Dersom man er i ferd med å overtre forbudet mot å «forfølge» eller «lokke til seg» på lengre avstand enn avstandskravet, har man en plikt til å stanse handlingen, men ingen plikt til å trekke seg tilbake.

Avstandsgrensen gjelder ikke i bebodde områder, eller ved opphold i forskningsstasjoner, hytter, telt eller lignende innretninger. Som forskningsstasjon anses for eksempel den polske forskningsstasjonen i Hornsund. Andre lignende innretninger som vil omfattes av unntaket, er for eksempel overnatting i en oppankret båt eller båt som ligger innfryst i isen over vinteren. Midlertidig innfrysing i isen, over noen døgn, omfattes ikke av unntaket.

I tredje og fjerde ledd er noen begreper endret. I tillegg til «ferdsel» omfattes også «opphold» av reguleringen. Dette er en presisering av at kravet til å ha med egnede midler for skremming og jaging gjelder selv om man er i ro, ikke bare når man aktivt ferdes. Dette innebærer ingen realitetsendring. «Organisert turopplegg» er erstattet med «turistvirksomhet». «Turistvirksomhet» brukes også i forskrift 27. juni 2002 nr. 731 om leiropphold på Svalbard, forskrift 24. juni 2002 nr. 723 om motorferdsel på Svalbard og i forslag til feltsikkerhetsforskrift som har vært på høring. Endringen innebærer ingen realitetsendringer. «Bosettinger» er endret til «bebodde områder». Med «bebodde områder» menes sentrum av Longyearbyen, inkludert Svalbard lufthavn Longyear, Pyramiden, Barentsburg og Ny-Ålesund.

I tillegg endres «enhver» til «alle», «plikter å ha» endres til «skal ha» og «skremming og jaging» endres til «å skremme og jage».

Paragrafen kommer i tillegg til regler om sikring mot isbjørn i forskrift om leiropphold på Svalbard § 11 og i forslag til forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard.

Bestemmelsen i siste ledd er ikke ny, men ordlyden er endret for å presisere at forskriftshjemmelen kun gjelder sikring mot isbjørnangrep som nevnt i tredje ledd. I en slik forskrift kan det presiseres hva slags kunnskap den som opptrer i felt skal ha, hva som regnes som egnede midler til skremming og jaging av isbjørn, samt eventuelle sanksjoner ved overtredelse av dette påbudet.

Til § 51

Paragrafen er endret i andre ledd.

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å gi forskrifter om gebyr for behandling av private planforslag kan delegeres.

Til § 64

Paragrafen er endret i alle ledd.

Bestemmelsens første ledd gjelder plikten til å gjøre det som er nødvendig for å motvirke skade på miljøet ved nedlagt eller stanset virksomhet. Det er nå lagt til at Sysselmesteren skal kunne gi pålegg om tiltak og gjennomføring, samt gi pålegg om utarbeidelse av plan for å oppfylle tiltaksplikten.

Av andre ledd fremgår plikten til opprydding og tilbakeføring. Det er nå presisert i ordlyden at plikten til å tilbakeføre et område til sitt opprinnelig utseende, begrenses av hva som er praktisk mulig. Av dette følger at subjektive forhold knyttet til tiltakshaverens økonomiske forhold mv. og kost/nyttevurderinger ikke er bestemmende for omfanget av oppryddingsplikten. Dette er en presisering av gjeldende rett slik bestemmelsen har vært anvendt i forvaltningspraksis.

Tredje ledd er nytt, men inneholder ingen materielle endringer. Leddet består av regler som er flyttet fra andre bestemmelser i paragrafen. Sysselmesterens kompetanse til å gi pålegg om å utarbeide en plan for opprydding og tilbakeføring, samt å kreve at det stilles sikkerhet også for tilbakeføring er flyttet fra andre ledd tredje og fjerde punktum. Videre er Sysselmesterens mulighet for å gi fritak fra pliktene etter andre ledd flyttet fra sjette ledd. Det er nå lagt til en presisering om at Sysselmesteren også kan gi fritak for tilbakeføringsplikten. Dette endrer ikke det materielle innholdet i bestemmelsen, men gjenspeiler allerede gjeldende rett. Utgangspunktet for vurdering av unntak etter bokstav c vil alltid være de strenge miljøkravene som generelt gjelder på Svalbard, og den strenge opprydningsplikten som derfor gjelder.

Bestemmelsens fjerde ledd gjelder når et lokalsamfunn avvikles eller fraflyttes. Andre punktum er nytt. Det er nå lagt til at det skal utarbeides en helhetlig plan som oppfyller både tiltaksplikten i første ledd, samt opprydings- og tilbakeføringsplikten etter andre ledd.

Paragrafens fjerde ledd gjelder bestemmelsens forhold til §§ 57 og 58. Første punktum er nytt, og presiserer at pliktene etter § 64 gjelder i tillegg til eventuelle plikter som følger av tillatelser etter §§ 57 eller 58. Slike tidligere tillatelser begrenser etter dette ikke miljøvernmyndighetenes adgang til å gi pålegg om tiltak etter § 64, utover eller i tillegg til de vilkårene som er satt i den tidligere tillatelsen. Bestemmelsen inneholder heller ikke noen unntak fra oppryddingsplikten i slike tilfelle. Dette gjelder i utgangspunktet også for deponier. Det kan være nødvendig med pålegg som er i tråd med nyere kunnskap om forholdene på stedet og oppdaterte metoder for opprydding og tilbakeføring. Vurderingene etter § 64 vil se på virksomheten helhetlig, ikke kun ut fra enkelttillatelsene. Men tidligere tillatelser og vurderingene de hviler på, kan likevel være et relevant og viktig grunnlag for vurderingene etter § 64.

Der virksomheten som stanses eller nedlegges er gruvedrift, kommer paragrafen i tillegg til bergverksordning for Svalbard § 25.

Til § 65

Paragrafen er endret i andre ledd.

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å gi pålegg om tiltak for å hindre at forurensning i strid med loven eller vedtak i medhold av loven kan delegeres.

Til § 87

Paragrafen er endret i første og andre ledd.

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å gjennomføre tilsyn med miljøtilstanden og med at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt kan delegeres.

Til § 89

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å gi pålegg om å gi opplysninger kan delegeres.

Til § 90

Paragrafen er endret i første og andre ledd.

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å gjennomføre granskning kan delegeres.

Til § 91

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å gi pålegg om undersøkelser i medhold av § 91 kan delegeres.

Til § 93

Paragrafen er endret i tredje ledd.

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å gi pålegg om å gjenopprette miljøtilstanden kan delegeres.

Til § 96

Paragrafen er endret i første og andre ledd.

Det i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å fastsette tvangsmulkt kan delegeres.

Til § 96 a

Paragrafen er endret i første, andre, fjerde og femte ledd.

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, jf. forvaltningsloven § 43, og anses som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon.

Bestemmelsens første ledd gjelder hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelser i loven, samt overtredelser av vilkår eller plikter som følger av enkeltvedtak gitt med hjemmel i loven. Bruk av overtredelsesgebyr forutsetter at det har skjedd en overtredelse innenfor en av de kategoriene som er listet opp. Det er nå lagt til i første punktum at myndighet til å gi pålegg om å betale overtredelsesgebyr kan delegeres.

Systematikken i første ledd er noe endret ved at det er tilført bokstav a og b. Bokstav a angir hvilke brudd på loven som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Det er nå lagt til 11 nye bestemmelser.

Bokstav b gjelder ileggelse av overtredelsesgebyr ved brudd på vilkår eller plikter som følger av enkeltvedtak gitt med hjemmel i loven. Bokstaven skal tydeliggjøre direkte i loven konkret at brudd på vilkår eller plikter som følger av enkeltvedtak som oftest kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Dette er ikke ment å endre gjeldende rett.

Bestemmelsens andre ledd er en forskriftshjemmel. Andre del av første punktum er ny og gir departementet hjemmel til å regulere overtredelsesgebyr også for overtredelser av handlingsnormer i forskrift. Bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på forskrift forutsetter at forskriften inneholder en egen bestemmelse om dette.

Tredje ledd forblir uendret.

Fjerde ledd er endret ved at det er innført krav til skyld for ileggelse av overtredelsesgebyr til foretak. Bestemmelsen slår nå fast at handlingen må være begått forsettlig eller uaktsomt av noen som har handlet på vegne av foretaket.

Bestemmelsens femte ledd er nytt og angir foreldelsesfrist for ileggelse av overtredelsesgebyr, samt hvordan fristen avbrytes.

Sjette ledd er nytt, men inneholder ingen materielle endringer. Leddet består av regler som er flyttet fra andre bestemmelser i paragrafen. Regelen om at gebyret betales til Svalbards miljøvernfond er flyttet fra første ledd. Videre er departementets kompetanse til å gi forskrift med nærmere bestemmelser om fastsettelse av overtredelsesgebyr, flyttet fra andre ledd.

Til § 97

Paragrafen endres i første og andre ledd.

Det er i lovrevisjonen åpnet for at myndighet til å sørge for nødvendige tiltak for å få plikter som følge av loven eller vedtak i medhold av loven overholdt kan delegeres.

Til forsiden