Prop. 47 L (2023–2024)

Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

Til innholdsfortegnelse

7 Myndighet til å ta gebyr for private planforslag

7.1 Gjeldende rett

Gjennom å være planansvarlig i Longyearbyen, skal Longyearbyen lokalstyre behandle private planforslag som gjelder Longyearbyen planområde, jf. svalbardmiljøloven § 51. Kompetansen til å fastsette forskrift om gebyr for behandling av private planforslag er lagt til departementet, jf. svalbardmiljøloven § 51 andre ledd. Longyearbyen lokalstyre har derfor ikke myndighet til å fastsette slike forskrifter.

7.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo en endring i § 51 andre ledd slik at også den departementet bemyndiger, kan gi forskrifter om gebyr for behandling av private planforslag. Med denne endringen åpnes det for at departementet kan delegere myndighet til lokalstyret til å fastsette forskrift om dette i Longyearbyen arealplanområde.

7.3 Høringsinstansenes syn

Longyearbyen lokalstyre støtter forslaget uten å kommentere det nærmere. Det har ikke kommet inn andre høringsuttalelser til dette forslaget.

7.4 Departementets vurderinger

Departementet foreslår at det åpnes for at kompetansen til å gi forskrifter om gebyr for behandling av private planforslag kan delegeres til Longyearbyen lokalstyre.

Det er Longyearbyen lokalstyre som er planansvarlig i Longyearbyen planområde og som behandler private planforslag. Departementet mener derfor at lokalstyret er nærmest til å vurdere hva som er selvkost for behandling av private planforslag. Lokalstyret kan enklere justere gebyrene i tråd med hva som er selvkost, dersom de selv har myndighet til å fastsette forskriften og endringer av forskriften.

Til forsiden