Prop. 47 L (2023–2024)

Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

Til innholdsfortegnelse

6 Myndighet til å følge opp ulovligheter

6.1 Gjeldende rett

Longyearbyen lokalstyre er ikke miljøvernmyndighet på Svalbard, jf. svalbardmiljøloven § 4. Bakgrunnen for dette er at lokalstyrets myndighet er begrenset til Longyearbyen planområde. De kan likevel gis myndighet etter svalbardmiljøloven gjennom delegering. Det er ikke adgang til å delegere statens myndighet til et lokalt folkevalgt organ, uten særskilt hjemmel. I svalbardmiljøloven er det derfor tatt inn en slik hjemmel i § 35, § 48, § 69, § 71 og § 72, om delegering til «den departementet bemyndiger».

Longyearbyen lokalstyre har fått delegert myndighet fra Klima- og miljødepartementet i flere omganger. I forbindelse med at ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard som trådte i kraft 1. januar 2021, fikk de delegert myndighet etter svalbardmiljøloven §§ 71 og 72 fra samme tidspunkt. De fikk da hjemmel til å:

 • fastsette krav til innholdet i, eller nekte påslipp av, avløpsvann som tilføres felles avløpsanlegg,

 • bestemme at det skal etableres særskilte avfallsordninger (avfallskverner) for visse typer avfall,

 • fastsette forskrifter med utfyllende bestemmelser om håndtering av byggavfall, og

 • fastsette forskrift om avfalls- og avløpsgebyrer.

Lokalstyret har nå vedtatt ny lokal forskrift i tråd med denne delegeringen. Forskrift 1. mars 2023 nr. 435 om avfallshåndtering og avfalls- og avløpsgebyrer i Longyearbyen planområde erstatter forskrift 11. september 2009 nr. 1188 om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde som var fastsatt av Sysselmannen. Den nye forskriften trådte i kraft 1. april 2023. Longyearbyen lokalstyre har i dag ikke myndighet til å følge opp brudd på bestemmelsene i den nye forskriften, hverken ved å følge opp med virkemidler som pålegg om retting, tvangsmulkt osv. (administrative virkemidler) eller ilegge overtredelsesgebyr.

6.1.1 Administrative virkemidler

Administrative virkemidler er de forvaltningsrettslige virkemidlene forvaltningen har til å følge opp plikter og forbud i regelverket. I svalbardmiljøloven finnes det flere slike hjemler. Det finnes ulike påleggshjemler, herunder pålegg om tiltak og undersøkelser (§ 65 andre ledd, §§ 91 og 93), bestemmelser om tilsyn (§ 87), granskning (§ 90) og opplysningsplikt (§ 89). Det finnes også en hjemmel for Sysselmesteren til direkte gjennomføring (§ 97) som vil si at dersom plikter etter loven eller vedtak i medhold av loven ikke blir etterlevd, kan Sysselmesteren selv sørge for nødvendige tiltak.

Det følger av svalbardmiljøloven at det er «miljøvernmyndigheten» som kan utøve myndighet etter § 65 andre ledd og § 87. Både Kongen, departementet, direktoratet og Sysselmesteren er «miljøvernmyndighet» på Svalbard, jf. svalbardmiljøloven § 4. I §§ 93, 91, 90, 89, 96 og 96 a og 97 er myndigheten lagt direkte til Sysselmesteren.

6.1.2 Overtredelsesgebyr

Hjemmelen for å ilegge overtredelsesgebyr følger av svalbardmiljøloven § 96 a. Overtredelsesgebyr etter § 96 a er ikke et administrativt virkemiddel, men en administrativ reaksjon. Overtredelsesgebyr ilegges av forvaltningen og det skal være en reaksjon i de sakene som ikke er så alvorlige at de bør møtes med straff. Det er Sysselmesteren, eller miljøvernmyndigheten etter svalbardmiljøloven § 4, som kan ilegge overtredelsesgebyr. Longyearbyen lokalstyret har ikke slik myndighet etter svalbardmiljøloven.

6.2 Forslaget i høringsnotatet

6.2.1 Administrative virkemidler

Departementet foreslo endringer i svalbardmiljølovens bestemmelser om administrative virkemidler slik at det åpnes for at departementet kan delegere til Longyearbyen lokalstyre myndighet til å:

 • gi pålegg etter § 65 annet ledd om tiltak for å hindre at forurensning i strid med loven eller vedtak i medhold av loven inntrer

 • gi pålegg etter § 93 første ledd andre punktum og tredje ledd om tiltak til utbedring og gjenoppretting

 • pålegg om undersøkelser etter § 91

 • gjennomføre tilsyn etter § 87 og granskning etter § 90

 • gi pålegg etter § 89 om å gi opplysninger

 • ilegge tvangsmulkt etter § 96

Departementet foreslo at det i de aktuelle bestemmelsene tilføyes Sysselmesteren/miljøvernmyndigheten «eller den departementet bemyndiger». Ved en inkurie falt § 97 ut av listen over bestemmelser departementet foreslo endringer i, i høringsnotatet. Bestemmelsen er imidlertid inkludert i omtalen innledningsvis.

6.2.2 Overtredelsesgebyr

Departementet foreslo å endre svalbardmiljøloven § 96 a slik at det åpnes for at departementet kan delegere myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Departementet foreslo at det i § 96 a tilføyes Sysselmesteren «eller den departementet bemyndiger».

6.3 Høringsinstansenes syn

Tre høringsinstanser har kommentert dette forslaget, og alle tre støtter forslaget. Ingen av høringsuttalelsene har skilt på forslaget til delegering av bestemmelsene om administrative virkemidler og overtredelsesgebyr.

Longyearbyen lokalstyre støtter forslaget uten å kommentere det nærmere.

Sysselmesteren peker på at det er viktig å få utarbeidet retningslinjer for utøvelse av denne myndigheten og at myndighetsutøvelsen må samsvare med Sysselmesterens utøvelse av tilsvarende myndighet i de øvrige planområdene. De viser også til at det må være tydelig i hvilke saker Sysselmesteren skal kobles på, og eventuelt overta saken.

6.4 Departementets vurderinger

Departementet foreslår å åpne for å kunne delegere myndighet etter følgende bestemmelser:

 • gi pålegg etter § 65 annet ledd om tiltak for å hindre at forurensning i strid med loven eller vedtak i medhold av loven inntrer

 • gi pålegg etter § 93 første ledd andre punktum og tredje ledd om tiltak til utbedring og gjenoppretting

 • gi pålegg om undersøkelser etter § 91

 • gjennomføre tilsyn etter § 87 og granskning etter § 90

 • gi pålegg etter § 89 om å gi opplysninger

 • ilegge tvangsmulkt etter § 96

 • gjennomføre nødvendige tiltak etter § 97

Departementet foreslår også å åpne for å kunne delegere myndighet til å kunne ilegge overtredelsesgebyr etter svalbardmiljøloven § 96 a.

Departementet mener Longyearbyen lokalstyre bør kunne delegeres myndighet til å selv å følge opp med administrative virkemidler og sanksjonere brudd på egne forskrifter og enkeltvedtak. Dette vil være effektivt og redusere belastningen på Sysselmesteren.

Forslaget gir bare en hjemmel til delegering. De foreslåtte endringene innebærer ikke at myndighet blir delegert direkte i loven. For at lokalstyret skal få myndighet til å følge opp og sanksjonere brudd på egne forskrifter og enkeltvedtak, kreves en beslutning fra departementet om delegering. Det er i utgangspunktet bare aktuelt å gi lokalstyret myndighet til å følge opp med administrative virkemidler og å ilegge overtredelsesgebyr innen avfall og avløp der de har myndighet i dag. I tillegg kan det bli aktuelt å delegere myndighet til å følge opp andre bestemmelser i forskrift om forurensning og avfall for å sikre effektivitet i Longyearbyen planområde. Det kan for eksempel gjelde brudd på kravene til kiosker i forskrift om forurensning og avfall på Svalbard § 6-2 til å ha søppelkasser utenfor egen virksomhet. I tillegg kan det være aktuelt å delegere oppfølging av brudd på forsøplingsforbudet i svalbardmiljøloven § 71. Dette må vurderes nærmere ved en eventuell delegering og det vil måtte fremgå tydelig av delegeringen hvilken myndighet som delegeres til lokalstyret.

Departementet er enig med Sysselmesteren i at samtidig med at myndighet delegeres, er det viktig å få utarbeidet retningslinjer for utøvelse av myndigheten og å sørge for en ensartet og konsekvent praksis på Svalbard uavhengig av hvem som utøver myndigheten. Departementet er også enig i at det må være tydelig i hvilke saker Longyearbyen lokalstyre må avklare med Sysselmesteren om saken er av en slik karakter at den bør følges opp av Sysselmesteren. Det blir derfor viktig at dette omtales i delegeringen og at det utarbeides rutiner.

Departementet vil i samråd med Sysselmesteren, lokalstyret og relevante sentrale myndigheter, vurdere hvilken myndighet som skal delegeres når. Myndigheten vil bli delegert i flere omganger. Selv om lokalstyret har erfaring med bruk av overtredelsesgebyr i byggesaker, ønsker departementet at Sysselmesteren skal etablere en praksis for bruk av overtredelsesgebyr på brudd på forurensings- og avfallsregelverket, før det er aktuelt å delegere myndigheten etter bestemmelsen i svalbardmiljøloven § 96 a til lokalstyret. En eventuell delegering av myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr, vil først vil kunne vurderes etter at Sysselmesteren har etablert en praksisen.

Myndighet til å følge opp med administrative virkemidler og å ilegge overtredelsesgebyr vil kun gjelde for overtredelser som har skjedd i Longyearbyen planområde. Det vil fortsatt bare være miljøvernmyndighetene på Svalbard som kan følge opp overtredelser utenfor Longyearbyen planområde. I tråd med vanlige prinsipper for delegering, vil en delegering til lokalstyret ikke medføre at Sysselmesterens myndighet endres. Uansett om lokalstyret får delegert myndighet, vil Sysselmesteren fortsatt beholde sin myndighet i Longyearbyen planområde i kraft av å være miljøvernmyndighet.

Til forsiden