Prop. 49 L (2021–2022)

Endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall (i proposisjonen også omtalt som «kompensasjonsordningen») hjemlet i lov 18. desember 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020. Lovens formål er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, jf. § 1. Ordningen åpner for å gi bedrifter tilskudd når koronapandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene for å drive næringsaktivitet, ved at bedrifter kan søke om støtte til faste uunngåelige kostnader. De nærmere bestemmelser om tilskudd er gitt i forskrift 4. juni 2021 nr. 1792 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter februar 2021 (i proposisjonen også omtalt som «kompensasjonsforskriften»). Hensikten med ordningen er at flere bedrifter skal komme seg gjennom pandemien og arbeidsplasser trygges. Regjeringen foreslår derfor å videreføre ordningen.

Regjeringen foreslår visse endringer i ordningen. Blant annet foreslås det å åpne for at det kan stilles vilkår for å beholde tilskuddet. Dette vil etter forslaget kunne gjøres i form av krav om tilbakebetaling av mottatt tilskudd. Tilbakebetalingskrav skal ikke gis tilbakevirkende kraft, og vil bare gjelde for tilskudd for tilskuddsperioder fra og med november 2021. Etter forslaget kan krav om tilbakebetaling stilles for situasjoner hvor det intrer særskilte omstendigheter. I høringsnotatet som omtales nedenfor, har regjeringen foreslått å stille forskriftskrav om tilbakebetaling hvis foretaket går med overskudd året under ett, og før foretaket vedtar utdelinger. Disse to forholdene er derfor eksplisitt trukket frem i den foreslåtte forskriftshjemmelen. Disse kravene foreslås ikke satt for tildeling av tilskudd i form av kompensasjon for tapt varelager, som er en egen ordning støtterettslig sett, men som er regulert i samme forskrift som kompensasjonsordningen.

Videreføring av ordningen forutsetter at Stortinget bevilger tilskuddsmidler og midler til forvaltning av ordningen, jf. omtale i Prop. 51 S (2021–2022). Ordningen forutsetter òg at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjenner vilkårene for støtte til tapt varelager.

I tråd med utredningsinstruksens krav om tidlig involvering av berørte parter, så langt det er hensiktsmessig, har Brønnøysundregistrene, Revisorforeningen og Regnskap Norge vært konsultert i arbeidet med utforming av regelverket.

Til forsiden