Prop. 5 L (2016–2017)

Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)

Til innholdsfortegnelse

6 Påleggskompetanse

6.1 Gjeldende rett

Arbeidstilsynet kan gi pålegg om å iverksette tiltak for å rette forhold som er i strid med loven eller med forskrifter hjemlet i lov, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6. Påleggskompetansen er positivt avgrenset gjennom en angivelse av hvilke bestemmelser og kapitler i loven denne gjelder for. Etter arbeidsmiljøloven § 18-7 kan det i pålegg fastsettes løpende tvangsmulkt for hver dag, uke eller måned som går etter utløpet av fristen for å etterkomme pålegget. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt. Etter arbeidsmiljøloven § 18-8 kan tilsynsmyndighetene helt eller delvis stanse en virksomhet dersom pålegget ikke oppfylles innen fristen.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-15 femte ledd plikter arbeidsgiver å gi arbeidstaker en skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt (lønnsoppgave). Arbeidsmiljøloven § 14-15 femte ledd omfattes ikke av oppregningen i arbeidsmiljøloven § 18-6, og er derfor ikke omfattet av Arbeidstilsynets påleggskompetanse.

6.2 Forslag på høring

Det ble foreslått å utvide Arbeidstilsynets påleggskompetanse etter § 18-6 til også å gjelde arbeidsmiljøloven § 14-15 femte ledd. Samtidig foreslo departementet at lønnsoppgaveplikten etter arbeidsmiljøloven § 14-15 femte ledd også gjøres gjeldende for utsendingsvirksomheten ved at det i utsendingsforskriften henvises til arbeidsmiljøloven § 14-15 femte ledd.

6.3 Høringsuttalelser

LO, Unio, YS og YTF støtter forslaget. Arbeidstilsynet foreslår at påleggskompetansen i tillegg bør omfatte de plikter som foreslås fastsatt i utsendingsforskriften.

LO og Arbeidstilsynet mener at det i tillegg bør stilles krav om dokumentasjon på at lønn faktisk er utbetalt (slik artikkel 9 nr. 1 bokstav b åpner for).

NHO har ingen merknader til forslaget om å utvide påleggskompetansen, men ber om at departementet vurderer om det er hensiktsmessig å gjøre § 14-15 femte ledd gjeldende for utsendte arbeidstakere. NHO erfarer at lønns-, trygd- og feriesystemer varierer mellom medlemslandene, slik at en henvisning til lønn, trekk og feriepenger kan være vanskelig å forstå.

6.4 Departementets vurdering og forslag

6.4.1 Påleggskompetanse – plikt til å utstede lønnsslipp

Arbeidstilsynets påleggskompetanse bygger på et prinsipp om et grunnleggende skille mellom offentligrettslige og privatrettslige regler på arbeidsrettens område. Når det gjelder lovens privatrettslige regler, må den private part som hovedregel selv håndheve sine rettigheter, eventuelt ved hjelp av domstolene. Arbeidstilsynet har i de senere år fått myndighet til å håndheve enkelte regler som grenser til det privatrettslige. Arbeidstilsynet har i dag blant annet påleggskompetanse når det gjelder reglene om skriftlig arbeidsavtale, attest og krav om drøfting av bruk av innleie. Arbeidstilsynet er også gitt påleggskompetanse etter allmenngjøringsloven, slik at det kan gis pålegg om å fremlegge arbeidsavtaler og annen relevant dokumentasjon som viser at lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med allmenngjøringsforskrifter, jf. allmenngjøringsloven § 11.

Lønnsoppgave er viktig for tilsynet etter allmenngjøringsforskrifter og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. En utvidelse av påleggskompetansen til også å omfatte lønnsoppgaveplikten i § 14-15 femte ledd antas å ville styrke etterlevelsen av denne plikten, herunder Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet med at allmenngjøringsforskrifter etterleves. Forslaget vil også gi Arbeidstilsynet et virkemiddel for å kunne bistå arbeidstakere som ikke får lønnsoppgave, eller hvor lønnsoppgaven er mangelfull. Bedre etterlevelse av plikten til å utstede lønnsoppgave, vil også bidra til at arbeidstakere settes bedre i stand til å kontrollere at rett lønn er utbetalt, og til å forfølge eventuelle krav om etterbetaling av lønn. Departementet foreslår derfor at Arbeidstilsynet skal kunne gi pålegg om å utarbeide og utlevere skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt.

6.4.2 Påleggskompetanse – utsendingsforskriften

Utsendingsforskriften har regler om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjøres gjeldende for utsendte arbeidstakere. Arbeidstilsynet kan gi pålegg for brudd på flere av disse bestemmelsene, også i utsendingstilfellene, såfremt dette er bestemmelser som omfattes av påleggskompetansen i arbeidsmiljøloven § 18-6.

Slik redegjort for i punkt 5.3.1 er det foreslått flere nye bestemmelser i utsendingsforskriften for å gjennomføre håndhevingsdirektivet. Etter gjeldende rett vil Arbeidstilsynet kunne føre tilsyn med at disse bestemmelsene etterleves, og kreve nødvendig informasjon fra virksomheten i medhold av arbeidsmiljøloven §§ 18-1, 18-4 og 18-5. Bestemmelsene vil imidlertid ikke være omfattet av Arbeidstilsynets ordinære påleggskompetanse etter § 18-6. Departementet mener at det bør være adgang til å håndheve enkelte av de foreslåtte bestemmelsene i utsendingsforskriften. Det foreslås derfor at arbeidsmiljøloven § 1-7 skal omfattes av Arbeidstilsynets ordinære påleggskompetanse etter § 18-6. Departementet mener at dette bør gjelde for den foreslåtte bestemmelsen om å ha dokumenter tilgjengelig på arbeidsplassen. Etter departementets vurdering bør imidlertid påleggskompetansen avgrenses mot privatrettslige bestemmelser i utsendingsforskriften, det vil si bestemmelser som først og fremst knytter seg til de avtalerettslige sidene av forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (for eksempel forslaget om vederlag for innkvartering stilt til disposisjon av arbeidsgiver). Slike bestemmelser bør den private part selv være ansvarlig for å håndheve.

Til forsiden