Prop. 5 LS (2023–2024)

Endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia) og samtykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

3 Overordnet om avtalene mellom Storbritannia og EU og mellom Storbritannia og Sveits

Da Storbritannia gikk ut av EU, framforhandlet EU og Storbritannia en utmeldingsavtale som inneholder bestemmelser om trygdekoordinering. Avtalen gjelder for borgere av EU-statene og Storbritannia som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet før utløpet av overgangsperioden for Storbritannias uttreden av EU, det vil si 31. desember 2020. Avtalen sikrer videreføring av opparbeidede trygderettigheter, herunder rett til helsetjenester. For å oppnå dette, viderefører avtalen i hovedsak bestemmelsene i forordning 883/2004 uendret for de som hadde opptjent rettigheter før utløpet av overgangsperioden. Avtalen regulerer imidlertid ikke trygdekoordinering for personer som beveger seg mellom EU og Storbritannia først etter Storbritannias uttreden.

EU og Storbritannia ble 24. desember 2020 enige om en handels- og samarbeidsavtale. Denne avtalen inneholder bestemmelser om trygdekoordinering, herunder en protokoll, som i likhet med utmeldingsavtalens bestemmelser om trygdekoordinering, i stor grad er basert på bestemmelsene i forordning 883/2004 og den tilhørende gjennomføringsforordningen. Avtalen er en «slanket versjon» av forordning 883/2004 og gjennomføringsforordningen. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at den ikke inneholder bestemmelser om familieytelser. For uføreytelser og ytelser ved arbeidsløshet åpner den i hovedsak bare for sammenlegging for å oppnå rett til ytelsene.

På samme måte som EU og Storbritannia framforhandlet en utmeldingsavtale og EØS/EFTA-statene og Storbritannia framforhandlet en separasjonsavtale, kom Sveits og Storbritannia til enighet om en avtale som skulle sikre borgernes rettigheter ved Storbritannias uttreden av EU (og av avtalen om fri bevegelighet mellom Sveits og EU). Avtalen var basert på trygdekoordineringsbestemmelsene i utmeldingsavtalen.

Videre kom Sveits og Storbritannia 9. september 2021 til enighet om en ny trygdekoordineringsavtale som erstatter en gammel bilateral avtale, og som har som formål å sikre framtidig koordinering av trygdeytelser mellom de to statene. Avtalen kommer til anvendelse for personer som først beveger seg mellom de to statene etter utløpet av overgangsperioden 31. desember 2020. I påvente av endelig godkjenning har avtalen blitt anvendt midlertidig fra 1. november 2021. Avtalen bygger, som konvensjonen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia, på trygdekoordineringsbestemmelsene i handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia, og inneholder i all hovedsak de samme bestemmelsene, og de samme innstrammingene, det vil si for familieytelser, uføreytelser og ytelser ved arbeidsløshet.

Til forsiden