Prop. 5 LS (2023–2024)

Endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia) og samtykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Til innholdsfortegnelse

4 Høringer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte forslaget til endringer i folketrygdloven for å gjennomføre konvensjon om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia i norsk rett på høring 3. juli 2023. Høringsfristen ble satt til 24. august 2023.

4.1 Høringsinstanser

Høringen ble publisert på departementets hjemmesider slik at den var allment tilgjengelig.

I tillegg ble høringen sendt direkte til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • EFTA-sekretariatet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for e-helse

 • Diskrimineringsnemda

 • Domstolsadministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Handelshøyskolen BI

 • Helfo (helseøkonomiadministrasjonen)

 • Helsedirektoratet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

 • Landets helseforetak

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Nord universitet

 • Norges handelshøyskole

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

 • NTNU

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Personvernkommisjonen

 • Regelrådet

 • Sivilombudet

 • Skattedirektoratet

 • Språkrådet

 • Statens Helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens Pensjonskasse

 • Statsforvalterne

 • Trygderetten

 • Universitetet for miljø- og biovitenskap

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Adopsjonsforum

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aleneforeldreforeningen

 • ANSA

 • Apotekforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den norske dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Fafo

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreningen 2 foreldre

 • Frischsenteret

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • InorAdopt

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juristforbundet

 • Jussbuss – Juss-studentenes rettsinformasjon

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kreftforeningen

 • Kommunesektorens organisasjon, KS

 • Landsorganisasjonen, LO

 • Legemiddelindustrien (LMI)

 • Lederne

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nei til EU

 • Nettverket for private høgskoler

 • NHO

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk forening for europarett

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS

Det kom elleve høringssvar i høringsrunden, hvorav kun én høringsinstans hadde merknader. Det vises til omtalen av Helsedirektoratets høringssvar under punkt 6.2.2.

Til forsiden