Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

5 Trafikkgrunnlag

Statens vegvesen har analysert og vurdert hvordan innkrevingen av bompenger vil påvirke trafikken gjennom de planlagte bomstasjonene med utgangspunkt i den regionale transportmodellen (RTM) og trafikktellinger.

Det legges opp til å etablere en bomring rundt sentrum av Fredrikstad når prosjektet rv 110 Ørebekk – Simo åpnes for trafikk, etter planen i 2017. Bomringen vil bestå av seks nye bomstasjoner, jf. figur 6.1. Det er lagt opp til envegs innkreving i alle bomstasjoner i retning mot Fredrikstad sentrum.

Uten bompengeinnkreving er totalt antall passeringer i 2017 ved de planlagte bomstasjonene beregnet til om lag 45 000 kjøretøy per døgn i betalende retning. Tungtrafikken utgjør 6 pst. Det er beregnet at innføring av bompengeinnkreving, med de foreslåtte takstene, vil gi en samlet trafikkavvisning på 28 pst., dvs. om lag 12 500 kjøretøy. Forventet antall passeringer gjennom bomstasjonene i betalende retning er etter dette anslått til 32 500 kjøretøy per døgn i åpningsåret.

Det er ikke forutsatt trafikkvekst i personbiltrafikken i innkrevingsperioden. Dette er i samsvar med målet for Bypakke Nedre Glomma om at personbiltrafikken skal ha nullvekst.