Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

3 Lokalpolitisk behandling

Bystyret i Fredrikstad behandlet Bypakke Nedre Glomma i møte 6. juni 2013, og fattet følgende vedtak:

 1. Det etableres en bypakke for Nedre Glomma.

 2. Det etableres totalt 23 bomstasjoner. Lokaliseringen av bomstasjonene er som i Statens vegvesens rapport av 05.04.2013 om Bypakke Nedre Glomma.

 3. Innkrevingen i bomstasjonene skal være enveis og innkrevingsretningen er som i Statens vegvesens rapport av 05.04.2013 om Bypakke Nedre Glomma.

 4. Innkrevingen i bomstasjon 1 samt i bomstasjon 4–8 i Fredrikstad igangsettes når prosjektet rv 110 Simo – Ørebekk er ferdigstilt, forutsetningsvis fra 2017.

 5. Innkrevingen i bomstasjon 9 og 11–13 i Fredrikstad og i bomstasjon 10 samt 14–23 i Sarpsborg igangsettes når prosjektet fv 109 Torsbekkdalen – Tindlund (Fredheimveien) er ferdigstilt, forutsetningsvis fra 2019.

 6. Innkrevingsperioden forutsettes å være 15 år i alle bomstasjonene.

 7. For bomstasjon 2 og 3 (Kråkerøyforbindelsen) regnes innkrevingsperioden fra 2011.

 8. Det legges til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og:

  • 10 pst. rabatt for trafikanter som betaler med elektronisk brikke.

  • 20 pst. rabatt for trafikanter som inngår abonnementsavtale med bomselskapet.

 9. Det legges til grunn at det betales maksimalt 70 bompasseringer pr måned.

 10. Det skal praktiseres en timesregel, dvs. kun én betalt passering i løpet av en klokketime.

 11. Fritaksordninger praktiseres ihht gjeldende takstretningslinjer.

  1. Det legges til grunn en prosjektportefølje med et investeringsbehov på ca. 7,85 mrd. kr

  2. Prosjektporteføljen er som følger:

   Prosjekt

   Utbyggings-tidspunkt

   Tiltak gående og syklende i Fredrikstad

   2015–2028

   Tiltak gående og syklende i Sarpsborg

   2015–2028

   Tilskudd til drift av kollektivtrafikken

   2017–2033

   Tiltak kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak)

   2017–2033

   Rv 110 Ørebekk-Simo

   2015–2016

   Fv 109 Borg Storsenter-X arm fv 109 i Torsbekkdalen, inkl. Alvim bru

   2016–2018

   Nordre tangent, inkl. utvikling av gatenettet ved Torvbyen/Grønli

   2016–2017

   Fv 109 Alvim renseanlegg-Borg Storsenter

   2017–2018

   Fv 109 Fredheimveien-Alvim renseanlegg

   2017–2018

   Fv 109 Råbekken-Hatteveien

   2017–2019

   Rv 110 St. Croix-Østsiden

   2019–2020

   Fv 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg+2 sambruks-/kollektivfelt til Dondern

   2019–2020

   Forbindelse fv 109 ved Alvim renseanlegg-Gamle Greåkervei

   2020–2021

   Forbindelse Vingulmorkveien-fv 109 i Torsbekkdalen

   2020–2021

   Fv 109 Hatteveien-Rolvsøysund

   2020–2021

   Fv 109 Rolvsøysund-Fredheimveien

   2020–2021

   Rv 110 Grønli-St. Croix

   2021–2022

   Rv 110 Simo-Grønli

   2022–2023

   Ny bru over Glomma i Fredrikstad

   2022–2024

   Rv 111 øst for Hafslund

   2024–2026

   Rv 111 Østsiden-Moum (NB: En del av prosjektet er ikke finansiert)

   2024–2026

  3. Styringsgruppen for Samarbeidsavtalen i Nedre Glomma gis fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, slik at total kostnad ligger innenfor rammen av beregnet finansieringsevne.

  4. Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir større skal følgende prioriteres i denne rekkefølgen:

   • Økt ramme til «Tiltak gående og syklende i Sarpsborg» tilsvarende finansiering av sykkeltiltak på fv 109 i Torsbekkdalen – mellom Sandesund og Korsgata.

   • Utbygging av Nordre Tangent i 2016–2017 uten at noe av rammen til «Tiltak gående og syklende i Fredrikstad» forskyves i tid.

   • Fullfinansiering av rv 111 i Fredrikstad.

   • Realisering av prosjekt som pr i dag ikke inngår i prosjektporteføljen (i uprioritert rekkefølge):

    • Videreføring av Kråkerøyforbindelsen til Kråkerøy kirke

    • Fv 117 Åledalslinjen

    • Fv 114 Greåker – Grålum

    • Ny havneveg Østsiden – Moum

  5. Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir mindre skal bortfall eller reduksjon av tiltak skje i henhold til prosjektporteføljen over, der nederste tiltak anses som det lavest prioriterte. Økonomisk ramme for tiltak til sykkel, gange og kollektivtrafikk skal holdes uendret.

 12. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om minimum å bidra med kommunal og fylkeskommunal finansiering til Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport:

  • 10 mill. kr årlig i kommunal finansiering for begge kommunene samlet.

  • 20 mill. kr årlig i fylkeskommunal finansiering.

  • 100 mill. kr i fylkeskommunal finansiering til fv 109 Torsbekkdalen – Tindlund i perioden 2015–2017.

 13. Det forutsettes at mva.-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Nedre Glomma, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres til finansiering av bypakka.

 14. Det må arbeides for en størst mulig statlig finansieringsandel.

 15. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om å stille nødvendige lånegarantier.

 16. Det etableres en organisasjon for porteføljestyring av Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport av 05.04.2013.

 17. Det legges til grunn et system for mål- og resultatstyring for Bypakke Nedre Glomma.

 18. Det vil bli etablert et bompengeselskap som skal betjene bompengeordningen for Bypakke Nedre Glomma, inkl. nåværende bompengeordning for Kråkerøyforbindelsen.

 19. Samferdselsmyndighetene bes om å arbeide for å få Bypakke Nedre Glomma fremmet for behandling i Stortinget våren 2014.

 20. Under forutsetning av at det inngås avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til Nedre Glomma gjeldende fra 2013, fastsettes følgende takster i 2013-kroner:

  Takst utenom rushtid

  Takst i rushtid

  Lette biler

  23

  32

  Tunge biler

  63

  63

  Rushtid er fra kl. 07.00 til kl. 09.00 samt fra kl 15.00 til kl. 17.00 mandag til fredag unntatt for offentlige fri- og helligdager.

  Hvis forutsetningen om belønningsmidler ikke innfris settes takstene til 25 kroner for lette biler og 63 kroner for tunge biler hele døgnet.

 21. Det forutsettes nytt takstvedtak for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) med takster og rabatter ihht punktene 21 samt 8–11 i innstillingen.

 22. Nye takster og rabatter for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) forutsettes å gjelde fra samme tidspunkt som for bomstasjon 1 og 4 – 8, forutsetningsvis fra 2017.

 23. Rådmannen bes om å utrede om Åledalslinjen kan finansieres separat gjennom en egen bompengeinnkreving knyttet til veitiltaket.

 24. Rådmannen bes å utrede en spesiell hente- og bringetjeneste for barnehagebarn. Tilbudet rettes mot familier som må kjøre gjennom bompengestasjon(er) i rushtiden for å levere og hente barn i barnehage.

Bystyret i Sarpsborg behandlet Bypakke Nedre Glomma i møte 13. juni 2013, og fattet samme vedtak som Fredrikstad bystyre med følgende unntak:

 • Punkt 24 og 25 i Fredrikstad bystyres vedtak inngår ikke i Sarpsborg bystyres vedtak.

 • Følgende to punkt inngår i tillegg i Sarpsborg bystyrets vedtak:

  • Bystyret ber rådmannen ta initiativ til en ny vurdering av framtidig plassering av bomstasjonene 14 og 15 når endelig trasé for ny forbindelse over Glomma og riksvei 111 gjennom Sarpsborg er avklart.

  • Sarpsborg kommune ønsker at Statens vegvesen foretar en ny vurdering av behovet for ny fylkesvei 114 fra Greåker til Grålum samt ny vei fra riksvei 111 ved Skjeberg rådhus til E6 ved Skjeberg pukkverk innen utgangen av tidsperioden for bypakken.

Fylkestinget i Østfold behandlet Bypakke Nedre Glomma i møte 18. juni 2013, og fattet samme vedtak som Fredrikstad bystyre med følgende unntak:

 • Punkt 24 og 25 i Fredrikstad bystyres vedtak inngår ikke i fylkestingets vedtak.

Det var opprinnelig bompengeselskapet Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS som hadde ansvaret for bompengefinansieringen av den nye Kråkerøyforbindelsen. Bompengeselskapet var eid av Fredrikstad kommune (76,67 pst.), Østfold fylkeskommune (20 pst.) og Hvaler kommune (3,33 pst.). Fylkestinget i Østfold behandlet sak om etablering av bompengeselskap for Bypakke Nedre Glomma i møte 4. desember 2013, og fattet følgende vedtak:

 1. Østfold fylkeskommune ber styret i Fredrikstaddistriktets vegfinansiering starte en prosess med å omdanne Fredrikstaddistriktets vegfinansiering til et selskap som i tillegg til Kråkerøyforbindelsen har oppgaven med å finansiere prosjektene i Bypakke Nedre Glomma.

 2. Eierandelene i det nye selskapet bør være som følger: Østfold fylkeskommune 50 %, Fredrikstad kommune 24 %, Sarpsborg kommune 24 %, Hvaler kommune 2 %.

 3. Under forutsetning om at det ikke blir gjort endringer i aksjekapitalen, øker Østfold fylkeskommune sin eierandel av det omdannede selskapet til 50 % med en kostnad på kr. 45.000,-.

Bystyret i Fredrikstad behandlet saken i møte 5. desember 2013 og fattet følgende vedtak:

 1. Fredrikstad kommune ber styret i Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS starte en prosess med å omdanne Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS til et selskap som i tillegg til Kråkerøyforbindelsen har oppgaven med å finansiere prosjektene i Bypakke Nedre Glomma.

 2. Eierandelene i selskapet bør være som følger: Østfold fylkeskommune 50 %, Fredrikstad kommune 24 %, Sarpsborg kommune 24 %, Hvaler kommune 2 %.

 3. Under forutsetning om at eierstrukturen i det omdanna selskapet blir som i punkt 2, og at det ikke blir gjort endringer i aksjekapitalen, selger Fredrikstad kommune seg ned til 24 % eierandel i det omdannede selskapet for en samlet salgssum på kr 79.050.

Bystyret i Sarpsborg behandlet saken i møte 5. desember 2013 og fattet følgende vedtak:

 1. Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til løsningen om å omdanne Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS til et selskap for hele Nedre Glomma, og at selskapet skal få oppgaven med å finansiere prosjektene i Bypakke Nedre Glomma, i tillegg til Kråkerøyforbindelsen.

 2. Sarpsborg kommune trer inn som deleier med 24 % av aksjene i bompengeselskapet for Nedre Glomma, enten gjennom erverv av aksjer eller gjennom tegning av nye aksjer for inntil kr 50.000. Kostnaden dekkes av ubundet investeringsfond. Det er en forutsetning at eierandelen for øvrig blir Østfold fylkeskommune 50 %, Fredrikstad kommune 24 % og Hvaler kommune 2 %.

Kommunestyret i Hvaler behandlet saken i møte 12. desember 2013 og fattet følgende vedtak:

Hvaler kommune imøtekommer dannelsen av et nytt bompengeselskap for Nedre Glomma, og justeringen av Hvaler kommunes eierandel til 2 %.
Representasjon for Hvaler kommunes eierandel i selskapet ivaretas av ordfører.

Fylkestinget i Østfold behandlet sak om garanti for låneopptak til Bypakke Nedre Glomma i møte 4. desember 2013, og fattet følgende vedtak:

 1. Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune garanterer for et lån på inntil 2300 mill. kr til prosjekter i Bypakke Nedre Glomma.

 2. Garantien fordeles med 50 % (1150 mill.) på Østfold fylkeskommune og 25 % (575 mill.) hver på Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune.

 3. Garantien gis som selvskyldnerkausjon. Garantitiden settes til maksimalt 20 år fra 2014, og garantien sikres med pant i retten til å kreve inn bompenger.

Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg behandlet saken i møter 5. desember 2013, og fattet samme vedtak som Østfold fylkesting.

Figur 3.1 viser det lokale forslaget til bomstasjonsplasseringer for Bypakke Nedre Glomma, inkl. bomstasjonene knyttet til prosjektet fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse der innkrevingen startet i 2011 (bomstasjonene 2 og 3).

Figur 3.1 Forslag til bomstasjonsplasseringer for Bypakke Nedre Glomma, inkl. fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse

Figur 3.1 Forslag til bomstasjonsplasseringer for Bypakke Nedre Glomma, inkl. fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse