Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

7 Styringsmodell for Bypakke Nedre Glomma

Det er lagt til grunn at Bypakke Nedre Glomma blir gjennomført etter prinsippene for porteføljestyring, som skal sikre en optimal prosjektgjennomføring i tråd med de strategiske og økonomiske målene for pakken. Det innebærer at det innenfor rammene av bypakken kan gjøres endringer for å sikre rasjonell framdrift og økonomistyring.

Som for andre bompengepakker er det forutsatt at utbyggingen blir tilpasset den økonomiske rammen. Hvis kostnaden på noen av delprosjektene øker, vil andre delprosjekter ikke bli gjennomført. Hvis enkelte delprosjekter blir billigere enn forutsatt, blir det plass til flere delprosjekter eller innkrevingstiden kan reduseres.

Utviklingen av et felles utbyggings- og finansieringsopplegg for Bypakke Nedre Glomma har foregått gjennom samarbeidsavtalen om felles areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. Organisasjonen for porteføljestyring som er forutsatt for gjennomføringsfasen av bypakken, har store likhetstrekk med dagens organisering av samarbeidsavtalen, dvs. med en styringsgruppe, en administrativ gruppe og en faglig gruppe. Det er i tillegg forutsatt opprettet et sekretariat som skal følge opp de deltakende parter i saker som gjelder økonomi og strategisk målstyring. Sekretariatet skal også bistå i det løpende arbeidet med et samlet handlingsprogram for bypakken.

I forslaget til styringsmodell er det forutsatt en styringsgruppe der staten, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune er representert. Staten representeres ved Statens vegvesen og Jernbaneverket. Styringsgruppen har ansvar for å sørge for god koordinering av bypakkens portefølje. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, Samferdselsdepartementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og bompenger. Saker for styringsgruppen vil i de fleste tilfeller først være forberedt av en faglig koordineringsgruppe og deretter behandlet av en administrativ koordineringsgruppe. Den administrative koordineringsgruppen vil bestå av rådmennene fra Østfold fylkeskommune og de to bykommunene og representanter på høyt administrativt nivå i Statens vegvesen og Jernbaneverket.

I forslaget til organisasjonsmodell er det videre forutsatt en referansegruppe som skal bistå porteføljestyringsorganisasjonen med råd for å sikre bred forankring og god tilgang på informasjon. Representanter fra interessegrupper og fra nabokommuner er aktuelle deltakere i referansegruppen. Referansegruppen vil ikke ha noen formell myndighet i organisasjonen.

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner omfattes av ordningen med bymiljøavtaler. Styringssystemet vil bli tilpasset føringer fra Samferdselsdepartementet, jf. departementets brev av 2. juni 2014 om fastsetting av endelig rammeverk for bymiljøavtaler m.m.