Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

10 Samferdselsdepartementets vurdering

Sammenlignet med andre byområder er andelen reiser som foretas med bil høy i Nedre Glommaregionen, mens andelen reiser som foretas med kollektivtrafikken er lav. Samferdselsdepartementet vil derfor understreke betydningen av at det legges opp til en sterk satsing på miljøvennlig transport i regionen.

For at målene med Bypakke Nedre Glomma skal oppnås og ivaretas på lang sikt, må bypakken og arealstrategiene for regionen samordnes. Det inngåtte formaliserte samarbeidet om en felles areal- og transportutvikling i Nedre Glomma vil kunne bidra til dette. Ved at Samferdselsdepartementet støtter de to bykommunene og fylkeskommunen gjennom en fireårig avtale om belønningsmidler, legges det også til rette for en samordnet innsats for redusert biltrafikk og økt kollektivtrafikk og sykkelbruk. Denne innsatsen forutsettes videreført gjennom bypakken. Departementet vil understreke viktigheten av at videre utvikling av Bypakke Nedre Glomma samordnes med en eventuell bymiljøavtale for regionen.

Bypakke Nedre Glomma inneholder flere store prosjekter som ikke har endelig godkjente reguleringsplaner. Det er derfor viktig for Samferdselsdepartementet å understreke at prosjektene må prioriteres etter et system for porteføljestyring, slik at gjennomføringen av bypakken blir i samsvar med overordnede mål og tilgjengelig finansiering.

Til grunn for de lokalpolitiske vedtakene er det forutsatt at takstene blir regulert årlig i tråd med konsumprisindeksen, men minimum med 2,5 pst. Dette er ikke i tråd med takstretningslinjene for bompengeinnkreving. Samferdselsdepartementet forutsetter derfor, i tråd med takstretningslinjene, at justeringer i bompengetakstene ikke skal overstige prisstigningen.

Departementet viser til de lokale vedtakene om samordning av takster i Kråkerøybommene og de nye bomstasjonene. Fra lokalt hold ligger det som forutsetning at bomstasjonene for Ny Kråkerøyforbindelse opprettholdes. Dette er dog vedtak gjort før dagens regjering varslet en bompengereform. Når ordningen med rentekompensasjon innføres, legges det til rette for lavere takster/høyere rabatter eller kortere nedbetalingsperiode. Departementet er åpen for at lokale myndigheter i den sammenheng også kan vurdere avvikling av innkrevingspunkt for Ny Kråkerøyforbindelse. Departementet vil bistå med vurderinger av saken.