Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

8 Videre arbeid med Bypakke Nedre Glomma

Det lokale forslaget til Bypakke Nedre Glomma har en økonomisk ramme på om lag 9 mrd. kr. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til kostnader og gjennomføring av utbyggingsplanene i det lokale forslaget. Det er derfor behov for å detaljere plangrunnlaget for de aktuelle prosjektene for å få et bedre bilde av kostnader og muligheter for gjennomføring. Videre er det behov for å etablere gode prosesser mellom statlige og lokale myndigheter for å utvikle et godt opplegg for porteføljestyring i samsvar med overordnede mål og tilgjengelig finansiering. Det kan være aktuelt å dele den videre utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma i flere faser.

Utbygging av fv 109 i Sarpsborg vil være høyt prioritert i neste fase av bypakken, og realisering av prosjektet 109 Torsbekkdalen – Tindlund er en forutsetning for å kunne starte bompengeinnkrevingen i Sarpsborg. I tillegg er bygging av ny bru over Glomma i Sarpsborg høyt prioritert. Innenfor fase 1 er det derfor forutsatt midler til planlegging av prosjekter på rv 109 og nye brukryssinger både i Sarpsborg og Fredrikstad.

I de lokalpolitiske vedtakene legges det til grunn at det skal etableres en bomring som omfatter hele Nedre Glommaregionen. Det innebærer at det, i tillegg til bomstasjonene rundt sentrale deler av Fredrikstad og bomstasjonene på Kråkerøybruene, skal etableres 11 bomstasjoner i Sarpsborg og ytterligere 4 bomstasjoner i Fredrikstad, totalt 23 bomstasjoner. Samferdselsdepartementet vil legge fram forslag til opplegg for kommende faser av Bypakke Nedre Glomma så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Utformingen vil skje i dialog med lokale myndigheter og Statens vegvesen.

På grunn av størrelsen på pakken skal det også gjennomføres ekstern kvalitetssikring av trafikkgrunnlag og bompengeinntekter (KS2) før neste fase legges fram for Stortinget. I tillegg skal det gjennomføres KS2 for prosjekter som enkeltvis eller i naturlig sammenheng har kostnadsoverslag (styringsramme) som overstiger 750 mill. kr. Ansvarsforholdet ved KS2 for fylkesvegprosjekter er delt mellom fylkeskommune og stat. Fylkeskommunen har ansvaret for å gjennomføre KS2 av kostnader på fylkesveg, mens det er staten som har ansvaret for kvalitetssikring av trafikktall og inntekter.

I de lokalpolitiske vedtakene er det forutsatt å bruke en del av bompengebidraget til drift av kollektivtransporten i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er bl.a. ønske om å bruke bompenger til å utvide busstilbudet i regionen, og en mindre andel av bompengebidraget er også vurdert brukt til å utvide passasjerferjetilbudet på Glomma og Vesterelva i Fredrikstad. I det videre arbeidet med Bypakke Nedre Glomma vil Samferdselsdepartementet avklare om forutsetningene for å kunne bruke bompenger til drift av kollektivtransport er oppfylt, slik det er definert i Ot.prp. nr. 15 (2007–2008).