Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold.

Vi HARALD, Norges Konge

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold i samsvar med et vedlagt forslag.