Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

9 Garantier

Som det går fram av kapittel 3, har Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune fattet vedtak om å stille garanti for et låneopptak på inntil 2 300 mill. kr. Garantiansvaret er fordelt med 50 pst. på Østfold fylkeskommune og 25 pst. på hver av kommunene.

Maksimal lånegjeld knyttet til fase 1 av Bypakke Nedre Glomma er beregnet til om lag 350 mill. kr. En slik kommunal og fylkeskommunal garanti forutsettes godkjent av henholdsvis fylkesmannen i Østfold og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Garantistenes utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.