Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til innholdsfortegnelse

4 Omtale av prosjekter og tiltak i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma

Fase 1 av Bypakke Nedre Glomma har en økonomisk ramme på 1,2 mrd. kr. Utbyggingsplanen med kostnader er vist i tabell 4.1. Forslaget er lagt fram for styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, som mener at det foreslåtte opplegget er i tråd med de lokalpolitiske vedtakene og at faseinndelingen ikke er til hinder for å få gjennomført hele pakken.

Tabell 4.1 Utbyggingsplan for fase 1 av Bypakke Nedre Glomma

Mill. 2014-kr

Tiltak

Økonomisk ramme

Rv 110 Ørebekk – Simo

675

Tiltak for gående og syklende i Fredrikstad

120

Tiltak for gående og syklende i Sarpsborg

104

Kollektivtrafikktiltak i Fredrikstad

121

Kollektivtrafikktiltak i Sarpsborg

6

Planlegging – fase 1

30

Planlegging – fase 2

120

Etablering av bomstasjoner

24

Sum

1 200

4.1 Rv 110 Ørebekk – Simo

Rv 110 er hovedinnfartsåren til Fredrikstad fra E6 i nord, og en viktig transportåre for lokal og regional trafikk. Årsdøgntrafikken ved Simo er om lag 25 000 kjøretøy. Strekningen mellom Ørebekk og Simo er en flaskehals for trafikkavviklingen siden dagens tofelts veg ikke har tilstrekkelig kapasitet. Dette medfører køsituasjoner som forplanter seg til vegnettet i et større område. Hensikten med prosjektet er å bedre framkommeligheten og redusere sårbarheten i trafikkavviklingen. Det kjører mange busser på strekningen, og bedre framkommelighet for bussene vil være et viktig tiltak for å utvikle tilbudet til kollektivreisende. Bedre tilrettelegging for kollektivtransport og for gående og syklende skal bidra til å redusere veksten i personbiltrafikken.

I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt til grunn at rv 110 mellom Ørebekk og Simo skal utvides til firefelts veg i perioden 2014–2017. Strekningen er på 1,4 km, jf. figur 6.1. Vegen skal bygges med to felt i hver kjøreretning adskilt av midtrabatt. Ett av feltene i hver retning reserveres som sambruksfelt, eventuelt som kollektivfelt. Prosjektet inkluderer ny og utvidet bruforbindelse over Seutelva. Det skal bygges sykkelveg og fortau. Delvis vil dette komme på begge sider av vegen og delvis som et parallelt anlegg. Vegbredden vil bli 30,5 m på strekninger der det bygges sykkelveg og fortau på begge sider av vegen. Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt i 2012.

Styringsrammen for prosjektet er fastsatt til 675 mill. 2014-kr og kostnadsrammen til 745 mill. kr. Dette innebærer en kostnadsøkning på om lag 110 mill. kr sammenlignet med det som er lagt til grunn i Meld. St. 26 (2012–2013) og Statens vegvesens handlingsprogram 2014–2017 (2023). Økningen skyldes i hovedsak at det i byggeplanprosessen er avdekket behov for å øke kostnadene til forsterkning. I tillegg kommer økte brukostnader og økte byggherrekostnader. I forslaget til opplegg for fase 1 er det lagt til grunn at kostnadsøkningen finansieres med bompenger.

I tråd med de lokalpolitiske vedtakene er det lagt til grunn at bompengeinnkrevingen i en indre sentrumsring i Fredrikstad skal starte opp når dette prosjektet er åpnet for trafikk. Det legges opp til anleggsstart i mai 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

4.2 Programområdetiltak

Til sammen er det foreslått 350 mill. kr til kollektivtrafikktiltak og tiltak for gående og syklende, hvorav 170 mill. kr forutsettes finansiert med bompenger. Resten finansieres med statlige eller fylkeskommunale midler, i tråd med Statens vegvesens handlingsprogram 2014–2017 (2023) eller Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2015–2018. I Sarpsborg er det kun tatt med tiltak som er planlagt gjennomført med offentlige midler. Noen av tiltakene forutsettes fullfinansiert etter 2017/2018.

Innenfor rammen til kollektivtrafikk legges det opp til å bygge om lag 1 km kollektivfelt langs rv 111. Dette vil gi bussene økt framkommelighet på strekninger der det i dag er forsinkelser i rushtrafikken.

Tiltakene for gående og syklende i fase 1 inngår i planene for et sammenhengende sykkelrutenett i Nedre Glomma. Til sammen vil det bli bygget omlag 6 km gang- og sykkelveger. Det vil også bli bygget fire underganger som skal gi gående og syklende en sikrere, og i noen tilfeller også raskere, kryssing av kjøreveg.

4.3 Planlegging

Det er behov for midler til planlegging av noen av programområdetiltakene i fase 1 av bypakken, anslagsvis 30 mill. kr. Planlegging av tiltak som inngår i Statens vegvesens handlingsprogram 2014–2017 (2023), forutsettes finansiert med statlige midler. I tillegg legges det til grunn om lag 15 mill. kr i bompenger.

Behovet for midler til planlegging av prosjekter som er aktuelle i neste fase av bypakken anslås til om lag 120 mill. kr, hvorav om lag 50 mill. kr forutsettes finansiert med fylkeskommunale midler i tråd med vedtatt handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2015–2018. I tillegg legges det til grunn om lag 70 mill. kr i bompenger.

Det igangsatte arbeidet med reguleringsplan for fv 109 mellom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg vil kreve den største andelen av planleggingsmidlene. I tillegg vurderes det som nødvendig å starte arbeidet med reguleringsplaner for nye brukryssinger av Glomma både i Sarpsborg og Fredrikstad. For disse brukryssingene pågår kommunedelplanlegging, og videre planlegging bør starte så snart trasealternativer er avklart. Dårlig kapasitet både på Fredrikstadbrua og Sarpsbrua preger i stor grad trafikkbildet i rushtrafikken. I begge byene vil det være naturlig at nye brukryssinger av Glomma inngår i fylkesvegnettet. Til sammen er det anslått at reguleringsplanlegging av disse tre store prosjektene vil kreve om lag 110 mill. kr. I tillegg kommer inntil 10 mill. kr til reguleringsplanlegging av tiltak på det kommunale vegnettet.