Prop. 52 L (2017–2018)

Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.)

Til innhaldsliste

2 Høyring

2.1 Høyring om forslag om å innføre ei plikt til å tilby intensiv opplæring og ei plikt til fleirfagleg samarbeid

Høyringsbrev med forslag om å innføre ei plikt til å tilby intensiv opplæring og ei plikt til fleirfagleg samarbeid blei sendt på offentleg høyring 14. juni 2017, med høyringsfrist 20. september 2017. Departementet fekk 98 høyringssvar innan fristen. 17 av desse uttalte at dei ikkje hadde innspel til forslaget. Resten hadde innspel til forslaget.

Høyringsnotat med forslag til lovendringar blei sendt til desse høyringsinstansane:

 • Departementa

 • Barneombodet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

 • Kompetanse Noreg

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking

 • Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Senter for IKT i utdanninga

 • Sentraleininga for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Sivilombodsmannen

 • Språkrådet

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemma

 • Statlege grunnskolar og vidaregåande skolar

 • Statlege høgskolar

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universiteta

 • Utdanningsdirektoratet

 • Fylkeskommunane

 • Kommunane

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeidsgivarforeininga Spekter

 • Barnevakten

 • Blindeforbundet

 • Dysleksi Norge

 • Døveforbundet

 • Elevorganisasjonen

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Forandringsfabrikken

 • Foreldrenettverk mot mobbing

 • Forum for friskoler

 • Friskolar

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human-Etisk Forbund

 • Hørselshemmedes landsforbund

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Landsorganisasjonen i Noreg

 • Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)

 • Lykkelige Barn – Nettverket for foreldre med høyt begavede barn

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Mental Helse Ungdom

 • MOT

 • Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning

 • Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar

 • Noregs Handikapforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

 • Norsk studentorganisasjon

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Odin-Stiftelsen

 • Organisasjonen mot offentleg diskriminering

 • Private grunnskolar

 • Private høgskolar

 • Redd Barna

 • Raudekrossen

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgiverforum Norge

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Senter for studiar av Holocaust og livssynsminoritetar

 • Sex og Politikk

 • Skeiv Ungdom

 • Skoleleiarforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Stiftelsen Barnas rettigheter

 • Stopp Mobbingen

 • Utdanningsforbundet

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF Noreg

 • Uni Research Helse

 • Unio – Hovudorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdanna

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Vaksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

2.2 Høyring om forslag om Fagbrev på jobb

Kunnskapsdepartementet sende forslag om ordninga Fagbrev på jobb på høyring 4. april 2017 med høyringsfrist 19. mai. Departementet fekk inn i underkant av 60 høyringsfråsegner.

Høyringa blei send til desse instansane:

 • Departementa

 • Utdanningsdirektoratet

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunane

 • KS

 • Oslo kommune

 • Akademikerne

 • Arbeidsgivarforeininga Spekter

 • Elevorganisasjonen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kompetanse Noreg

 • Landsorganisasjonen i Noreg

 • NHO

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning

 • Norsk studentorganisasjon

 • Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

På bakgrunn av innspel i høyringa blei forslaget justert og sendt på ny avgrensa høyring 10. oktober 2017 med frist 17. november 2017. I denne høyringa fekk departementet inn 36 høyringsfråsegner.

Den nye høyringa blei send til desse instansane:

 • Utdanningsdirektoratet

 • Fylkeskommunane

 • KS

 • Oslo kommune

 • Arbeidsgivarforeininga Spekter

 • Elevorganisasjonen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kompetanse Noreg

 • Landsorganisasjonen i Noreg

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Skolenes landsforbund

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

2.3 Folkehøgskolelova skal gjelde for Svalbard

Kunnskapsdepartementet sende forslag til endring i folkehøgskolelova og forskrift til folkehøgskolelova på høyring 7. september 2017 med høyringsfrist 7. desember 2017. Høyringa blei send til desse instansane:

 • Departementa

 • Fylkesmennene

 • Kompetanse Noreg

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • Senter for IKT i utdanninga

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemma

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombodsmannen

 • Fylkeskommunane

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia

 • Akademikerne

 • Arbeidsgivarforeininga Spekter

 • Fafo

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Folkehøgskolerådet

 • Forum for friskoler

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Innvandrernes Landsorganisasjon

 • KS

 • Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk studentorganisasjon

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Skoleleiarforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Utdanningsforbundet

 • Unio – Hovudorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdanna

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Vaksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Desse høyringsinstansane hadde merknader til forslaget:

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Longyearbyen ungdomsråd

 • Utdanningsforbundet

 • Folkehøgskolerådet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

Desse høyringsinstansane uttalte at dei ikkje hadde merknader til forslaget:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utanriksdepartementet

Til forsida