Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 53 L (2018–2019)

Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslagene

Regjeringen oppnevnte 20. juni 2014 et utvalg som skulle utarbeide forslag til ny straffeprosesslov (Straffeprosessutvalget). Mandatet punkt 4 nr. 10 lød:

«10. Det er et spørsmål om det bør skje endringer i reglene om ankesiling og omfanget av prøvingen. Utvalget bør vurdere hvilke kriterier regelen om automatisk anke skal bygge på. Utvalget bør også vurdere om ankeinstansens prøving kan og bør være mer begrenset enn det som følger av gjeldende regelverk.»

Straffeprosessutvalget avga sin utredning 3. november 2016, jf. NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Reglene om anke er drøftet i kapittel 20 i utredningen. I forbindelse med vurderingen av ordningen med ankesiling går utvalgets flertall inn for at de såkalte seksårssakene, som i dag gir en ubetinget rett til ankebehandling etter straffeprosessloven § 321 tredje ledd, skal kunne nektes fremmet etter et alminnelig silingskriterium.

Forslagene i utredningen vil i all hovedsak bli fulgt opp av departementet i forbindelse med arbeidet med ny straffeprosesslov. Departementet foreslår likevel at forslaget om å avskaffe den ubetingede retten til ordinær ankebehandling i seksårssakene gjennomføres i gjeldende straffeprosesslov. Det samme gjelder et forslag i utredningen om å lovregulere ordningen med støtteskriv til anken. Dette er forslag som kan effektivisere ankebehandlingen og gi en umiddelbar effektivitetsgevinst.

Utredningen ble sendt på høring 5. desember 2016, med høringsfrist 6. juni 2017. Enkelte høringsinstanser fikk utsatt høringsfrist. Departementet mottok mer enn 100 høringssvar med merknader. Utredningen ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Domstoladministrasjonen

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Generaladvokaten

 • ØKOKRIM

 • Krigsadvokatene for Nord-Norge

 • Krigsadvokatene for Sør-Norge

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Spesialenheten for politisaker

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

 • Erstatningsnemnda for voldsofre

 • Finanstilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Helsedirektoratet

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Konkurransetilsynet

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges Bank

 • Norges forskningsråd

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Regjeringsadvokaten

 • Sametinget

 • Statens Barnehus

 • Statens helsetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for Forsvaret

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

 • Tolldirektoratet

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Befalets fellesorganisasjon

 • Den katolske kirke i Norge

 • Den norske Atlanterhavskomité

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Forfatterforening

 • Den norske Forleggerforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske Revisorforening

 • Det Norske Nobelinstitutt

 • DIXI Landsforeningen for voldtatte

 • Én Verden

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Flyktninghjelpen

 • Folk og Forsvar

 • Forskerforbundet

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Framtiden i våre hender

 • Fritt Ord

 • Gatejuristen

 • Greenpeace Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human-Etisk Forbund

 • IKT-Norge

 • Islamsk Råd Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jushjelpa i Midt-Norge

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens Nødhjelp

 • Kirkerådet

 • Kopinor

 • Krisesentersekretariatet

 • Kvinnefronten i Norge

 • Kvinnegruppa Ottar

 • KUN

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen uventet barnedød

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Leger Uten Grenser

 • Markedsforbundet

 • Medietilsynet

 • Menneskeverd

 • MiRA-senteret

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • MOT

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Naturvernforbundet

 • Nei til Atomvåpen

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Krisesenterforbund

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Militærjuridisk Forening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk rikskringkasting (NRK)

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Telegrambyrå

 • Norske Kvinnelige Juristers Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • Pressens Faglige Utvalg

 • Pressens offentlighetsutvalg

 • Pro Sentret

 • Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

 • Raftostiftelsen

 • Rettspolitisk forening

 • Redd Barna

 • Riksarkivet

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Statsadvokatenes forening

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Straffedes Organisasjon i Norge (SON)

 • Senter mot incest og seksuelle overgrep Hordaland

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Støttesenter mot incest Oslo

 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • TONO

 • TV2 AS

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Voksne for Barn

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Det norske menneskerettighetshuset

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets høgskole

 • Handelshøyskolen BI

 • Institutt for Forsvarsstudier

 • Institutt for fredsforskning (PRIO)

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Norges Handelshøyskole

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

 • Politihøgskolen

 • Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo

 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen

Til toppen
Til dokumentets forside