Prop. 6 L (2021–2022)

Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Justis- og beredskapsdepartementet sendte sitt forslag til lov- og forskriftsendringer på høring 26. april 2017, med frist for uttalelser 28. august 2017. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Alle departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt ID-senter

 • Norad

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Språkrådet

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Statsforvalterne

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen

 • Arbeiderpartiet

 • Demokratene

 • Fremskrittspartiet

 • Høyre

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet De grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Pensjonistpartiet

 • Rødt

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bispedømmene (11 stykker)

 • Den norske dommerforening

 • Den norske kirke – Kirkerådet

 • Det liberale folkepartiet

 • DROF – Driftsoperatørforum

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Flyktninghjelpen

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Råd

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Norges Juristforbund

 • Norges politilederlag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Peoplepeace

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Seniorsaken

 • SOS Rasisme

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Uføre Landsorganisasjon (ULO)

 • UNHCR Stockholm

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Vergeforeningen

 • Virke Hovedorganisasjonen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt høringsuttalelser med merknader fra:

Barneombudet, POD (med vedlegg fra Politiets utlendingsenhet og Troms politidistrikt), UDI, UNE, NIM, Advokatforeningen, For Fangers Pårørende (FFP), Jussbuss, NOAS, Redd Barna, Rettspolitisk forening og SEIF.

Følgende instanser svarte at de ikke hadde eller ikke ønsket å avgi merknader til forslaget:

Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, NAV, BUFDIR, Datatilsynet, Domstoladministrasjonen, KDI og Riksadvokaten.

Det er i første rekke hovedsynspunkter i høringsuttalelsene som gjengis i proposisjonen. Alle høringsuttalelsene er i sin helhet tilgjengelige på regjeringens nettsider.