Prop. 6 L (2021–2022)

Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker)

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer at det innføres en ny lovbestemmelse i utlendingsloven med tilsvarende regler som i dag fremgår av utlendingsforskriften § 17-1 om hvem som regnes som part og adgangen til bruk av fullmektig i utlendingssaker. I lovbestemmelsen inntas også en særskilt hjemmel for å gi forskrifter, herunder om hvem som har klagerett i utlendingssaker. Forslaget forventes ikke å innebære vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Eventuelle merutgifter forutsettes dekket innenfor gjeldende budsjettrammer.