Prop. 60 L (2022–2023)

Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer)

Til innholdsfortegnelse

6 Forholdet til Longyearbyen lokalstyre

6.1 Gjeldende rett

Reglene for Longyearbyen lokalstyre er nedfelt i Svalbardloven kapittel 5 og bygger på prinsippene i kommuneloven. Svalbardloven kapittel 5 har flere bestemmelser som henviser til bestemte paragrafer og kapitler i kommuneloven. Ettersom det er noen forskjeller mellom Longyearbyen lokalstyre og en kommune, er ikke alt regelverket likt. Svalbardloven kapittel 5 har blant annet egne regler om de organisatoriske rammene for lokaldemokratiet i Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyres virksomhet.

6.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet at endringene skal gjelde tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre. Dette innebærer å gjøre to mindre endringer i Svalbardloven. De andre endringene vil ivaretas gjennom henvisningsbestemmelsene i Svalbardloven.

6.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser har uttalt seg konkret til forslaget som gjelder forholdet til Longyearbyen lokalstyre. Departementet viser til at en stor andel høringsinstanser har gitt generell tilslutning til alle forslagene i høringsnotatet.

6.4 Departementets vurdering og forslag

Departementet mener endringene som foreslås i denne proposisjonen, bør gjelde tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre. De fleste endringene vil komme til anvendelse for Longyearbyen lokalstyre gjennom henvisningsbestemmelsene. I tillegg må det gjøres to endringer i Svalbardloven. For det første må arbeidsutvalg for ungdomsråd eller andre medvirkningsorganer legges til i § 35 a andre ledd bokstav d, som regulerer hva som anses som andre organer i Longyearbyen lokalstyre. For det andre må henvisningen til kommuneloven i Svalbardloven § 35 b femte ledd endres, fordi forslaget innebærer at det skal legges til to nye ledd i kommuneloven § 5-12.

Til forsiden