Prop. 60 L (2022–2023)

Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene i denne proposisjonen inneholder i det alt vesentligste presiseringer og tydeliggjøringer. Ingen av de foreslåtte lovendringene innebærer nye oppgaver til kommunene. Når det gjelder forslaget om at medvirkningsråd skal kunne opprette arbeidsutvalg, har et lite antall høringsinstanser pekt på at dette vil få økonomiske og administrative konsekvenser. Departementet utelukker ikke at noen kommuner kan få noe økte kostnader knyttet til denne endringen. Departementet viser imidlertid til at forslaget først og fremst legger til rette for at medvirkningsrådene kan få en mer hensiktsmessig arbeidsform, og at lovendringen ikke innebærer noen endring i medvirkningsrådenes ansvar eller rolle, se punkt 3.2.4 om dette.

Samlet er departementets vurdering at forslagene i denne proposisjonen ikke får administrative eller økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.

Til forsiden