Prop. 62 L (2022–2023)

Endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke)

Til innhaldsliste

4 Økonomiske og administrative konsekvensar

Endringane som departementet føreslår er berre tekniske endringar som er nødvendige på grunn av Stortingets vedtak om gjenopprettinga av Finnmark fylke. Endringane vil ikkje innebere økonomiske eller administrative konsekvensar av betydning.