Prop. 62 L (2022–2023)

Endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke)

Til innhaldsliste

Tilråding

Kommunal- og distriktsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke) i samsvar med eit vedlagt forslag.