Prop. 69 L (2014-2015)

Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Proposisjonen har to hoveddeler. Den første delen utvider adgangen til bruk av avtalelisens som er en forenklet måte å klarere bruk av åndsverk på. Der det er upraktisk eller umulig å inngå avtale med den enkelte rettighetshaver, fastsetter loven at det kan inngås avtale med en organisasjon som er godkjent av Kulturdepartementet. Det foreslås videre visse endringer i tvisteløsningsreglene for avtalelisens på undervisningsområdet og området for videresending av kringkastingssendinger. Den andre hoveddelen av proposisjonen gjelder gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU). Direktivet skal løse problemene med å klarere bruk av verk i digitale bibliotek i tilfeller der man ikke finner opphavsmannen eller andre rettighetshavere til verket. Det foreslås at direktivet gjennomføres ved nye regler i åndsverkloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget