Prop. 71 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR–

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

  • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

  • 2) Direktiv 2010/63/EU opphever rådsdirektiv 86/609/EØF2, som er innlemmet i EØS-avtalen og følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

  • 3) EØS-avtalens vedlegg I og II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 9b (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32010 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33).»

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII skal teksten i nr. 7 (rådsdirektiv 86/609/EØF) lyde:

«32010 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33).»

Artikkel 3

Teksten til direktiv 2010/63/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 13. desember, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3, eller den dagen EØS-komiteens beslutning som innlemmer forordning (EF) nr. 1069/2009 i EØS-avtalen4 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33.

2.

EUT L 358 av 18.12.1986, s. 1.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

4.

EUT L ...