Prop. 71 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilråding

Mattilsynet har vurdert direktivet og har anbefalt at det gjennomføres i Norge. Direktivet skjerper både de etiske og de konkrete kravene til dyrevelferd for dyr som benyttes i forsøk. Samtidig skjerpes kravene til habilitet i forvaltningen og kravene til kompetanse hos ansvarlige for forsøksdyrvirksomhetene.

Forsøksdyrområdet er spesielt og har en sterkere internasjonal profil og gjensidig internasjonal avhengighet enn mange andre områder. Norge har små fagmiljøer og få personer med kompetanse på forsøksdyrfeltet. Det er viktig å sikre norsk deltakelse i europeisk regelverksutvikling, forskning og utviklingsarbeid på fagfeltet. Innlemmelse av direktivet i norsk rett vil bidra til dette.

Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet tilrår godkjennelse av beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.