Prop. 71 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål

Til innholdsfortegnelse

4 EØS-komiteens beslutning

I henhold til EØS-komiteens beslutning 256/2014 av 12. desember 2014 skal EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), endres.

EØS-komiteens beslutning inneholder en innledning og fem artikler. I innledningen blir det vist til at EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1 fastsetter at i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 9b (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009) skal endres og at nytt strekpunkt skal lyde:

  • «– 32010 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33).»

Artikkel 2 fastsetter at teksten i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 7 (rådsdirektiv 86/609/EØF) skal endres og at teksten skal lyde:

«32010 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33).»

Artikkel 3 fastsetter at teksten til direktiv 2010/63/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4 fastsetter at beslutningen trer i kraft 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt, eller den dagen EØS-komiteens beslutning som innlemmer forordning (EF) nr. 1069/2009 i EØS-avtalen trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 5 fastsetter at denne beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.