Prop. 74 L (2015–2016)

Lov om endring av juridisk kjønn

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 25. juni 2015 på høring et forslag til ny lov om endring av juridisk kjønn. Forslagene i høringsnotatet var i hovedsak basert på ekspertgruppens delrapport, men med enkelte justeringer. Frist for høringen var 15. november 2015. Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

 • Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

 • Landets helseforetak

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets universiteter

 • Landets høgskoler

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (Nakmi)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • NAV

 • Norges forskningsråd

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Pasientskadenemnda

 • Personvernnemnda

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • SINTEF Helse

 • Skattedirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Trygderetten

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets kommuner

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Den Norske Advokatforening

 • Amnesty International

 • Akademikerne

 • DELTA

 • Den norske legeforening

 • Den norske jordmorforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forbundet for transpersoner (FTPN)

 • Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Jordmorforbundet (NSF)

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • JUSS-Buss

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning

 • Kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet (LHBT-senteret)

 • LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Menneskerettsalliansen

 • Mental Helse Norge

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norges Juristforbund

 • Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PARAT

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

 • Rettspolitisk forening

 • Rådet for psykisk helse

 • Skeiv Ungdom

 • Skeiv Verden

 • SPEKTER

 • Stensveen ressurssenter AS

 • Unio

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende instanser har opplyst at de ikke har merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Vestre Viken HF

Følgende instanser og enkeltpersoner har gitt merknader til forslagene i høringsnotatet:

 • Finansdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Bioteknologirådet

 • Brønnøysundregistrene

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Forbrukerrådet

 • Helse Bergen HF

 • Helsedirektoratet

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Politidirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

 • Universitetssykehuset i Oslo HF

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fredrikstad kommune

 • Helsestasjon LHBT

 • Amnesty International

 • Professor i rettsvitenskap, Aslak Syse

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Forbundet for transpersoner i Norge

 • Foreldre og pasienter med F64.0

 • Harry Benjamin ressurssenter

 • Human-etisk Forbund

 • Jussformidlingen i Bergen

 • LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

 • Landsorganisasjonen (LO)

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Forening for Klinisk Sexologi

 • Psykologforeningen

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Sex og samfunn

 • Skeiv Ungdom

 • Transgender Europe

 • Verdialliansen

I tillegg er det mottatt høringsuttalelser fra enkelte privatpersoner, men som er av så vidt personlig karakter at navnene ikke gjengis i proposisjonen.

Til forsiden