Prop. 74 L (2015–2016)

Lov om endring av juridisk kjønn

Til innholdsfortegnelse

7 Lovstruktur

Ekspertgruppen anbefalte at vilkår for endring av juridisk kjønn reguleres i lov, men tok ikke stilling til om det burde være i særlov eller ved endring i en eksisterende lov. Gruppen viste imidlertid til at en særlov vil ha stor symbolverdi og er naturlig med utgangspunkt i et rettighetsperspektiv.

I høringsnotatet vurderte departementet ulike løsninger, blant annet inkorporering av vilkår for kjønnsendring i navneloven eller folkeregisterloven, men kom til at ordningen bør reguleres i en egen lov.

Det er få høringsinstanser som uttaler seg direkte om lovstrukturspørsmålet. Blant annet Redd Barna, Rettspolitisk forening og Helsedirektoratet støtter regulering i egen lov. Redd Barna og Rettspolitisk forening viser særlig til symbolverdien av dette for menneskene som berøres av loven. Ingen høringsinstanser uttaler seg imot forslaget om egen lov.

Departementet opprettholder forslaget om å regulere endring av juridisk kjønn i en egen ny lov. En særlov vil ha lovtekniske og praktiske fordeler, i tillegg til symbolverdien for menneskene som berøres av den.

Til forsiden