Prop. 74 L (2015–2016)

Lov om endring av juridisk kjønn

Til innholdsfortegnelse

6 Europarådets ministerkomités lhbt-anbefaling (CoE CM Rec 2010/5) mv.

Selv om det så langt ikke er utarbeidet en egen konvensjon som sikrer rettigheter spesielt for personer som er lesbiske, bifile, homofile, transpersoner eller skeive (lhbt-personer), slik som for eksempel FNs barnekonvensjon og kvinnekonvensjon gjør for hhv. barn og kvinner, vil lhbt-personer likevel være beskyttet av konvensjonene om universelle, grunnleggende rettigheter. Hva dette innebærer i praksis, med utgangspunkt i de særskilte utfordringene lhbt-personer møter, er utdypet og konkretisert blant annet i de såkalte Yogyakarta-prinsippene og i Europarådets ministerkomités lhbt-anbefaling (CoE CM Rec 2010/5).

Norge er en pådriver for å få på plass en mer konkret og kraftfullt internasjonal lovgivning som kan sikre lhbt-personers rettigheter. Norge har blant annet deltatt i utviklingen av anbefalingen fra Europarådets ministerkomité om tiltak for å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Anbefalingen er ikke juridisk bindende, men vises stadig oftere til av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og av nasjonale domstoler. Dette er det første internasjonale instrument som spesifikt tar utgangspunkt i lhbt-personers utfordringer. Anbefalingen legger blant annet føringer på statene når det gjelder rettigheter og tilbud for personer med ulike typer kjønnstematikk, spesielt i §§ 20 og 21, om endring av juridisk kjønn, og i § 35, om tilgang til relevant behandling:

  • «20. Prior requirements, including changes of a physical nature, for legal recognition of a gender reassignment, should be regularly reviewed in order to remove abusive requirements.

  • 21. Member states should take appropriate measures to guarantee the full legal recognition of a person’s gender reassignment in all areas of life, in particular by making possible the change of name and gender in official documents in a quick, transparent and accessible way; member states should also ensure, where appropriate, the corresponding recognition and changes by non-state actors with respect to key documents, such as educational or work certificates.

(…)
  • 35. Member states should take appropriate measures to ensure that transgender persons have effective access to appropriate gender reassignment services, including psychological, endocrinological and surgical expertise in the field of transgender health care, without being subject to unreasonable requirements; no person should be subjected to gender reassignment procedures without his or her consent.»

En oversikt over lhbt-relaterte dommer (case-law) avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er samlet og omtalt i en egen publikasjon utgitt av Europarådet i 2015.

Yogyakarta-prinsippene er nedfelte prinsipper om anvendelsen av internasjonale menneskerettigheter i forbindelse med seksuell orientering og kjønnsidentitet. Prinsippene slår fast at ingen skal være tvunget til å gjennomgå medisinske prosedyrer, blant annet kirurgi, sterilisering eller hormonbehandling, for å endre juridisk kjønn.

Til forsiden