Prop. 79 L (2022–2023)

Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven), lov 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud (barneombudsloven), lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven), lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven).

Proposisjonen innebærer at det innføres krav om barneomsorgsattest for nye grupper for å forebygge vold og overgrep mot mindreårige. Barneomsorgsattest er en avgrenset politiattest som anvendes for personer som har ansvar for eller utfører oppgaver overfor mindreårige, jf. lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) § 39.

Forslaget går for det første ut på det innføres krav om barneomsorgsattest for ansatte ved Barneombudet og familievernkontorene som skal utføre oppgaver som forutsetter et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige. For det andre foreslås det å innføre krav om barneomsorgsattest for sakkyndige som oppnevnes av det offentlige i saker etter barnevernsloven og barneloven, samt representant for barnet som oppnevnes i saker etter barneloven. For det tredje foreslås det å innføre krav om barneomsorgsattest for eksterne meklere etter barneloven og ekteskapsloven. Det foreligger ikke hjemmel til å kreve barneomsorgsattest for disse gruppene i dag.

Med denne lovproposisjonen anser departementet Stortingets anmodningsvedtak nr. 606, 25. april 2017, som fulgt opp.

Til forsiden