Forsiden

Prop. 87 L (2015–2016)

Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fremmer med dette forslag til midlertidig lov: Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget. Bakgrunnen for forslaget er at Kongen i statsråd 13. november 2015 satte ned et utvalg for å gjennomgå saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt.

Formålet med loven er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte. Lovforslaget inneholder konkrete bestemmelser om:

  1. Adgang til å gi opplysninger til utvalget. Enhver skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt kunne gi de opplysninger til utvalget som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver.

  2. Utvalgets taushetsplikt. Medlemmene i utvalget, samt alle som vil utføre tjeneste eller arbeid for utvalget, vil underlegges taushetsplikt.

  3. Utvalgets adgang til å behandle personopplysninger. Utvalget skal kunne behandle opplysninger som er nødvendige og relevante for utvalgets arbeid og uten samtykke fra dem opplysningene gjelder.

  4. Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak og sivil sak. Opplysninger utvalget mottar, kan ikke brukes som bevis i senere straffesak eller sivil sak mot den som avgir opplysningene.

Departementet har i tillegg vurdert proposisjonens forhold til menneskerettighetene – herunder vern om privatlivet, uskyldspresumsjonen og forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft til skade for borgerne – slik disse rettighetene er formulert i Grunnloven og EMK.

Ved utformingen av lovforslaget har departementet sett hen til hvordan forholdet til taushetsbelagte opplysninger er blitt ivaretatt og regulert ved nedsettelsen av andre sammenlignbare utvalg og i andre lovbestemmelser. Det vises blant annet til lovarbeidet og den særloven som ble vedtatt i forbindelse med nedsettelsen av Olsen-utvalget (2009–2010), som skulle undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv. Departementet har samtidig søkt å lage et utkast til lov som er tilpasset dette utvalgets arbeid og mandat.

Til dokumentets forside