Prop. 92 L (2021–2022)

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Innledning

Koronaviruset SARS-CoV-2 har spredt seg mellom mennesker siden 2019 og forårsaker sykdommen covid-19. Verdens helseorganisasjon erklærte 30. januar 2020 utbruddet av covid-19 som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Verdens helseorganisasjon har også definert utbruddet som en pandemi. Covid-19 er i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, men utbruddet er ikke lenger definert som et alvorlig utbrudd. Sykdommen har forårsaket en helt ekstraordinær situasjon og det har blitt satt i verk en rekke smitteverntiltak for å forebygge spredning.

2.2 Hva er koronasertifikatet?

Koronasertifikatet er et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom (covid-19) og testresultat, som bygger på EUs rammeverk «EU digital COVID Certificate». Kommisjonen har etablert en «gateway» for utveksling av sertifikatnøkler slik at sertifikater kan verifiseres på tvers av landegrenser. Norge koblet seg til EUs løsning 24. juni 2021, og har siden da akseptert koronasertifikat som er i samsvar med EUs digitale koronasertifikat jf. forordningen (EU) 2021/953 artikkel 3 som dokumentasjon. Koronasertifikatet kan vises digitalt eller skrives ut på papir. Innbyggere som ikke selv kan benytte tilgangsløsningen til sitt koronasertifikat på helsenorge.no, kan få dette tilsendt per post fra Helfo eller utstedt koronasertifikat basert på test fra kommunen.

Koronasertifikat har en teknisk gyldighet (utløpsdato) på 90 dager. Denne datoen er bevegelig, og sørger for at sertifikatet vil være gyldig i nye 90 dager. Grunnen til at koronasertifikatet kun er teknisk gyldig 90 dager frem i tid, er for å unngå misbruk. Det er forskjell på hvor lenge sertifikatet er teknisk gyldig, og hva som gir unntak fra restriksjoner.

Sertifikatet består av identitetsopplysninger og tre medisinske deler. Identitetsopplysninger omfatter kun navn og fødselsdato. De medisinske delene består av en del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser gjennomgått koronasykdom og en del som viser testresultat. Sertifikatet inneholder også metadata om sertifikatutsteder, sertifikatidentifikator og sertifikatets gyldighetstid (fra og til). Vaksinasjoner registreres i SYSVAK, og laboratorier melder inn testsvar til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer). Registrerte har krav på innsyn i opplysninger om seg selv i disse registrene, og kan se de registrerte dataene via helsenorge.no.

EUs felles rammeverk for koronasertifikater stiller krav til hvilke sikkerhetsmekanismer som må foreligge for å kunne verifisere et koronasertifikat. Disse mekanismene legger til rette for verifisering av at sertifikatet er utstedt av nasjonale myndigheter. Sammen med fødselsdato og navn, som eventuelt må kontrolleres manuelt mot et fremvist ID-bevis, vil vedkommende legitimere seg og med det bevise sin knytning til opplysningene i sertifikatet. Verifiseringen knytter seg til om sertifikatet er gyldig og ikke til personens identitet. Forordningen gir Kommisjonen myndighet til å bestemme at sertifikater fra tredjeland er ekvivalente med den europeiske ordningen. For EU-landene vil disse da bli gyldige med det samme, mens for EØS EFTA-landene må hver enkelt rettsakt også tas inn i EØS-avtalen. Forordningen er ikke til hinder for at ekvivalensbeslutninger fattes nasjonalt. Covid-19-forskriften vedlegg D gir oppdatert oversikt over aksepterte koronasertifikater i Norge.

En forenklet utgave av koronasertifikat er tilpasset for innenlands bruk og viser færre personlige opplysninger om innehaveren. Forenklet visning av koronasertifikat for innenlands bruk viser ikke bakgrunnen for hvorfor sertifikatet er gyldig, men kun at det er gyldig.

2.3 Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 11. februar 2022 på høring forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat kapittel 4A i smittevernloven. Det ble foreslått forlengelse til 30. juni 2023. Videre ble det foreslått en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.

Høringsfristen var satt til 4. mars. Den korte høringsfristen ble satt for å sikre at lovforslaget kan legges frem for Stortinget før de gjeldende midlertidige bestemmelsene utløper. Departementet la til grunn at det var bedre med en begrenset høring enn at forslaget ikke ble hørt.

2.3.1 Høringsinstansene

Høringsbrevet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeid- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for e-helse

 • DSA

 • Diskrimineringsnemnda

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Helsedirektoratet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helsepersonellnemnda

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Institutt for helse og samfunn HELSAM

 • Kreftregisteret

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Landets høgskoler med helsefaglig utdanning

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

 • Landets statsforvaltere

 • Landets universiteter

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Norges forskningsråd

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Norsk helsenett SF

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Råd for et aldersvennlig Norge

 • Sametinget

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Senter for omsorgsforskning

 • Sivilombudet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Sysselmester på Svalbard

 • Utlendingsdirektoratet

 • Landets kommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets regionale helseforetak

 • Actis

 • ACOS AS

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Aleris Helse AS

 • Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS

 • Alliance Healthcare Norge AS

 • Allmennlegeforeningen

 • Amnesty International Norge

 • Anonyme alkoholikere

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

 • Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Barnekreftforeningen

 • BarnsBeste

 • Bedriftsforbundet

 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

 • Bipolarforeningen

 • Blå Kors Norge

 • Borgestadklinikken

 • Buddhistforbundet

 • CGM (Compugroup Medical Norway AS)

 • CREO- forbundet for kunst og kultur (MFO)

 • Dedicare

 • Delta

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Diabetesforbundet

 • DIPS ASA

 • DNT – edru livsstil

 • Erfaringssentrum

 • Europharma AS

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Familieklubbene i Norge

 • Fana medisinske senter

 • Farma Holding

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Film & Kino

 • Finans Norge

 • Forbundet mot rusgift

 • Foreningen for blødere i Norge

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

 • Foreningen tryggere ruspolitikk

 • Foreningen vi som har et barn for lite

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Frambu

 • Frelsesarmeen

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fürst medisinske laboratorium AS

 • Gatejuristen

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Helseutvalget

 • HIV-Norge

 • Hjernerådet

 • Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • IKT Norge

 • Infodoc

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

 • Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

 • Institutt for mentalisering

 • Institutt for psykoterapi

 • Institutt for samfunnsforskning

 • IOGT Norge

 • IRIS

 • Ja, det nytter

 • Junior- og barneorganisasjonen JUBA

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Juvente

 • Kirkens bymisjon

 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening

 • Kommunalbanken

 • Kommunal landspensjonskasse

 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

 • Kreftforeningen

 • KS

 • Landets private sykehus

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Ivareta – Pårørende berørt av rus

 • Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – LEVE

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen for slagrammede

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsforeningen we shall overcome

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 • Landslaget for rusfri oppvekst

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • Legestudentenes rusopplysning

 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Likestillingssenteret

 • LISA-gruppene

 • MA – Rusfri Trafikk

 • Marborg

 • Matmerk

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • MIRA-senteret

 • Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

 • Munn- og halskreftforeningen

 • MS – forbundet

 • NA – Anonyme Narkomane

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • NORCE Norwegian Research Center AS

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges museumsforbund

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

 • Norges Juristforbund

 • Norges kommunerevisorforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norlandia

 • Normal Norge

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Biotekforum

 • Norsk Bibliotekforening

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 • Norsk Forbund for psykoterapi

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)

 • Norsk Forening for cystisk fibrose

 • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin

 • Norsk forening for kognitiv terapi

 • Norsk Forening for nevrofibromatose

 • Norsk forening for palliativ medisin

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 • Norsk Forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Gestaltterapeut forening

 • Norsk gynekologisk forening

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk musikkråd

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Intravenøs Forening

 • Norsk karakteranalytisk institutt

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norske konsertarrangører

 • Norske kulturhus

 • Norsk legemiddelhåndbok

 • Norsk Logopedlag

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk OCD forening, ANANKE

 • Norsk Ortopedisk Forening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk selskap for ernæring

 • Norsk senter for stamcelleforskning

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk teater- og orkesterforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Ortoptister forening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • NUPI

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslo amatørbryggerlaug

 • Omsorgsjuss

 • Parat Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet

 • Praksiseierforeningen

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Prima Omsorg

 • Produsentforeningen for privatteatre

 • Program for helseøkonomi i Bergen

 • proLAR

 • Psykiatrialliansen BIL

 • Pårørendealliansen

 • Pårørendesenteret

 • Rettspolitisk forening

 • ROM – Råd og muligheter

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Sagatun brukerstyrt senter

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Selvhjelpsstiftelsen

 • Senior Norge

 • Seniorstøtten

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

 • Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

 • Senter for seniorpolitikk

 • SINTEF Helse

 • Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

 • Skeiv ungdom

 • Spekter

 • Spillavhengighet Norge

 • Spiseforstyrrelsesforeningen

 • Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter

 • Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

 • Stiftelsen Det er mitt valg

 • Stiftelsen Fransiskushjelpen

 • Stiftelsen Golden Colombia

 • Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

 • Stiftelsen iOmsorg

 • Stiftelsen Kraft

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Organdonasjon

 • Stiftelsen Phoenix Haga

 • Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Pårørendesenteret

 • Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

 • Stoffskifteforbundet

 • Tekna

 • Teknologirådet

 • Trust Arktikugol

 • Turner Syndrom foreningen i Norge

 • Tyrili Utvikling og prosjekt – stiftelse

 • Ungdom mot narkotika – UMN

 • Ung i Trafikk

 • Unio

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Vestlandske Blindeforbund

 • Virke

 • Visma

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

2.3.2 Høringsuttalelsene

Departementet har mottatt i alt 22 339 høringsuttalelser og kan derfor ikke gjengi alle som har gitt uttalelser i denne proposisjonen. Departementet gjør oppmerksom på at alle uttalelser er lest og at synspunktene fra høringsuttalelsene er reflektert i departementets vurderinger.

Av et representativt utvalg kan nevnes at følgende høringsinstanser har gitt positive merknader til forslaget i høringsnotatet: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Datatilsynet, KS, Fredrikstad kommune, Stavanger kommune, Samnanger kommune, Helse Sør-Øst RHF, St. Olavs hospital HF, Helse Bergen HF, YS, Rederiforbundet, NHO, Senior Norge, Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Kiropraktorforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Av et representativt utvalg kan nevnes at følgende høringsinstanser har gitt negative merknader til forslaget i høringsnotatet: Helsepartiet, Demokratene, et Landsdekkende utvalg av KrF-medlemmer og politikere, Norsk katolsk bisperåd, Bergen kommune, Fellesforbundet, NITO, Norges Squash Forbund og foreningen Stop Lockdown.

Flere kritiserer også den korte høringsfristen og mener at dette går utover kvaliteten på høringsprosessen og dermed en bedre opplyst debatt om et viktig og alvorlig tema som griper inn i folks privatliv og valgmuligheter.

Videre har to grupper forskere avgitt uttalelser. Den ene forskergruppen er tilknyttet Universitetet i Bergen og består av Roger Strand, professor dr. scient., Senter for vitenskapsteori og Centre for Cancer Biomarkers, Caroline Engen, postdoktor, PhD, Senter for vitenskapsteori og Neuro-SysMed og lege i spesialisering, Helse Bergen, Jan Reinert Karlsen, førsteamanuensis, PhD, Senter for vitenskapsteori og Neuro-SysMed, Kjetil Rommetveit, førsteamanuensis, PhD, Senter for vitenskapsteori, og Anne Bremer, forsker, PhD, Senter for vitenskapsteori og Centre for Cancer Biomarkers. Disse mener forslaget må trekkes i sin helhet. Den andre forskergruppe bestående av Michael Bretthauer, professor dr. med., Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø, Lise M. Helsingen, førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Mette Kalager, professor, Universitetet i Oslo, Anna Nylund, professor dr. jur., det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet. Disse er også negative til forslaget

Over 22 250 privatpersoner avgitt høringsuttalelser. Flertallet av disse personene er sterkt kritiske til en ordning med koronasertifikat. De mener at ordningen vil være urettferdig, diskriminerende og i strid med grunnleggende menneskerettigheter. De mener sertifikatet segregerer samfunnet og vil bringe oss nærmere et sorteringssamfunn og et kontroll- og overvåkningssamfunn. Mange er imot smitteverntiltak generelt. Flere mener at viruset ikke er så alvorlig at det tilsier inngripende tiltak som et koronasertifikat. Andre er kritiske til vaksinen og er redd for eventuelle bivirkninger. Flere mener at koronasertifikatet vil innebære et press som betyr at vaksinering i praksis ikke blir frivillig. Motstanden mot forslaget og den sterke ordbruken er i stor grad knyttet til gjeldende rett, blant annet smittevernloven § 3-8.

Eksempler på høringsuttalelser fra privatpersoner som er negative til forslaget:

«Vi er en Facebook-gruppe bestående av 22.400 medlemmer fordelt over hele landet under navnet «Nei til Koronapass». Antallet vårt har steget konstant med 200–1000 personer daglig i løpet av få uker. Mange av oss er vaksinerte og mange er uvaksinerte mot covid-19. Vi er ikke mot vaksiner, men mot en politikk som i større og større grad deler samfunnet vårt i to. Vårt ønske er at splittelsen i samfunnet overvinnes og at vi takler dagens utfordringer sammen. Vi er et samfunn med ulike meninger og bakgrunn, men vi er ett samfunn, ikke to. Et koronapass, som også kan kalles et segregeringspass, vil forsterke deling av samfunnet i to grupper ved å frata grunnleggende rettigheter.»

Privatperson uttaler:

«Avstanden fra demokrati og frihet til fascistdiktaturets tvang, diskriminering og fremmedgjøring er ikke veldig stor. Norge stiller seg som alltid i første linje, så også her når dagens svar på de tyske nazisters kontrollseddel under okkupasjonstiden ønskes innført av de høye herrer; koronasertifikatet. Et kontrollsystem som ikke vil bidra hverken til mer trygghet, bedre beredskap eller mindre smitte i samfunnet. Splittelse, polarisering, marginalisering og stigmatisering vil derimot få gode kår i en tid der vi alle burde ha en oppriktig sterk interesse av å tilstrebe det motsatte.»

Privatperson mener at forslaget må forkastes i sin helhet og aldri fremmes på nytt, og uttaler:

«Koronasertifikat er en form for overvåkning som vil svekke tilliten til myndighetene og som fører oss nærmere en totalitær stat. Det er ikke verdig for et fritt og åpent demokrati. Nedstengningen pga. korona ble gjort i strid med Grunnloven og demokratiske prosesser har blitt tilsidesatt. Koronasertifikat er en fortsettelse på denne dårlige trenden.».

Det er også privatpersoner som uttaler at de er positive til koronasertifikatet.

Det er mange som har sendt anonyme høringsuttalelser uten innhold eller som bare i liten grad kommenterer departementets konkrete lovforslag eller vurderinger. Det er derfor vanskelig å utlede om de er positive eller negative. Departementet har også merket seg at det er flere like uttalelser fra samme person og anonyme uttalelser fra samme e-postadresse.

Til forsiden