Prop. 92 L (2021–2022)

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til lovforslaget

§ 4A-1 Koronasertifikatet

Koronasertifikatet skal dokumentere at en person er vaksinert mot covid-19, har gjennomgått covid-19, eller har testet negativt for viruset SARS-CoV-2. Det er presisert at opplysninger om gjennomgått covid-19 kun vil inngå i sertifikatet når det er basert på godkjent test. Det er videre bestemt at sertifikatet skal være i samsvar med et felles europeisk teknisk rammeverk. Dette innebærer at sertifikatet også skal kunne benyttes i andre EU/EØS-land. Se for øvrig spesialmerknadene i Prop. 203 LS (2020–2021) kapittel 10.

Til § 4A-2 andre ledd

Det foreslås et tillegg i § 4A-2 andre ledd første punktum som presiserer at det kan gis forskrifter om bruk av koronasertifikat dokumentasjon når vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat inngår i avgrensningen av smitteverntiltak etter loven. Endringen presiserer den gjeldende rettstilstanden, jf. punkt 3.2.

Formålet med endringen er å tydeliggjøre at hjemmelen i § 4A-2 andre ledd bare knytter seg til bruk av koronasertifikat som dokumentasjon, slik at bestemmelsen verken gir hjemmel for eller begrenser adgangen til å fastsette differensierte smitteverntiltak. Differensiering av smitteverntiltak ut ifra den enkeltes vaksinasjonsstatus, gjennomgått sykdom eller testresultat, må vurderes ut ifra smittevernlovens regler om de ulike smitteverntiltakene, og lovens grunnleggende krav om forholdsmessighet mv. I dette ligger det også at § 4A-2 ikke oppstiller et rettslig skille mellom bruk av koronasertifikat i forbindelse med lettelser eller begrensninger.

Koronasertifikat kan dokumentere både vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat. Det er ikke et vilkår for bruk av koronasertifikat at alle de tre elementene inngår i avgrensningen av smitteverntiltaket. Det er det underliggende smitteverntiltaket som er avgjørende for hvilke av elementene som er relevante å dokumentere ved bruk av koronasertifikat. Det kan altså gis regler om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon selv om negativ test ikke inngår.

At bestemmelsen retter seg mot smitteverntiltak der vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat inngår i avgrensningen av tiltaket, er ikke ment å innebære at avgrensningen må foretas på en bestemt måte rent regelteknisk. Det avgjørende er om tiltaket materielt sett skiller mellom personer ut ifra vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat. Det er også uten betydning om smitteverntiltaket retter seg mot den enkelte eller mot virksomheter.

Se for øvrig spesialmerknadene i Prop. 203 LS (2020–2021) kapittel 10.

Til § 8-1 andre og tredje ledd

Andre ledd bestemmer at bare forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av forskrifter som har til formål å hindre eller motvirke overføring av SARS-CoV-2, er straffbart når det i forskriften er bestemt at slik overtredelse er straffbar. Strafferammen er bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Det kan fastsettes lavere strafferammer for overtredelse av slike forskriftsbestemmelser og at overtredelse bare er straffbart på nærmere vilkår.

Kompetansen etter forslaget ligger til organet som vedtar forskriftene som har til formål å hindre eller motvirke overføring av SARS-CoV-2. Forslaget vil derfor også få betydning for kommunale forskrifter. Det innebærer at også kommunene må fastsette i sine lokale forskrifter hvilke bestemmelser det er straffbart å overtre.

Tredje ledd bestemmer at overtredelse av § 4A-2 første ledd om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon ikke straffes.

Til forsiden