Revidering av nasjonal kontraterrorstrategi

Strategien danner grunnlaget for en samlet innsats på tvers av alle relevante sektorer, for å forebygge radikalisering og hindre terror – slik at vi kan leve frie liv i et trygt samfunn.

I 2021 ble det utarbeidet en nasjonal kontraterrorstrategi, og utfordringsbildet og gapene strategien bygget på, er fremdeles gjeldende. Det er viktig å sikre en videreføring av arbeidet med å lukke identifiserte gap og styrke innsatsen på feltet. Regjeringen har derfor sluttet seg til den strategiske retningen og prioriteringene, og har gjennom revisjonen i 2022 inkludert nye prioriteringer og tiltak i strategien.