Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veileder om saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

Saksbehandling i folkevalgte organer og andre kommunale og fylkeskommunale organer foregår i formelle møter. Det er derfor en rekke regler som styrer organiseringen og gjennomføringen av disse møtene, som det er viktig å kjenne til både for de folkevalgte, for ansatte i kommunen og for alle som er interessert i sakene som behandles i møtene. Saksbehandlingsregler for folkevalgte organer skal ivareta de særlige hensyn som er viktige for at folkevalgte organer og lokaldemokratiet skal fungere best mulig. For eksempel er det sentralt for en åpen og tillitsskapende kommune og for lokaldemokratiet at de folkevalgte behandler saker og treffer beslutninger i møter som er åpne, slik at innbyggerne, de politiske partiene, presse og andre skal kunne følge med.

Veilederen omtaler de sentrale saksbehandlingsreglene som gjelder før, under og etter møter i folkevalgte organ. Blant temaene som omtales er reglene for innkalling og gjennomføring av møter, krav til møteoffentlighet og habilitet hos folkevalgte og ansatte i kommunen.

Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner (pdf)