Statens Bymiljøpris 2008: Klima og bymiljø

Statens Bymiljøpris er en videreføring av Miljøverndepartementets Bymiljøpris som ble opprettet i 2002. Jeg inviterer med dette til å fremme kandidater til Statens Bymiljøpris 2008.

Les brevet i pdf-versjon

Statens Bymiljøpris er en videreføring av Miljøverndepartementets Bymiljøpris som ble opprettet i 2002. Jeg inviterer med dette til å fremme kandidater til Statens Bymiljøpris 2008.

Klimaendringene innebærer en trussel mot vårt livsmiljø og livsgrunnlag. Kommunene kan påvirke 20 - 25 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser. Det gjelder særlig utslipp fra oppvarming, transport, avfall og forbruk i byer og tettsteder. Byene og tettsteder med mange folk og økonomisk aktivitet er spesielt viktige her.

Byene er med sin tetthet, økende folketall og betydelige økonomisk aktivitet, viktige for å redusere klimautslippene og skape miljøvennlige og helsefremmende samfunn. Dette gjelder både arealbruk og transportløsninger, energi til oppvarming samt behandling av avfall. Mange av tiltakene for å redusere energibruk og klimautslipp vil også bidra til bedre miljø og helse.

Tettere og mer mangfoldige byer og tettsteder, basert på kollektivtransport, vil være en fordel både for klimaet og for miljøet generelt. Det gir mindre transportbehov fordi avstandene blir kortere. Konsentrerte byer og tettsteder gjør det lettere å bygge ut og bruke kollektivtransporttilbudet og en større del av reisene kan foregå på sykkel og til fots.

Den klima- og miljøvennlige byen skal ikke bare ha mindre utslipp av klimagasser, - den må også være bra for oppvekst og livskvalitet, helse og miljø. Dette krever at byen planlegges og utvikles helhetlig.

Statens Bymiljøpris for 2008 etterspør særlig byer og tettsteder som kan vise til arbeid og resultater med å redusere klimautslipp innen disse tre områdene:

  • Transport/areal- og transportplanlegging
  • Bygninger/stasjonær energi
  • Avfall/forbruk

Ved valg av prisvinner vil politisk vedtatte planer og strategier bli vektlagt på linje med dokumenterte resultater. Hvilke strategier som velges og hvordan planlegging og samarbeid er organisert er viktig for å komme frem til målet. Gode enkelttiltak vil bli vurdert for hedrende omtale og vil bli brukt aktivt i Miljøverndepartementets arbeid med å fremme klimavennlige byer og tettsteder som gode eksempler og forbilder.

Regjeringen vil fremheve klima- og miljøvennlige byer og tettsteder som et ledd i klimaarbeidet fremover. Prisen vil derfor bli gitt til en kommune som tar en ledende rolle for klimavennlig byutvikling og forbedring av bymiljøet i et samarbeid med andre offentlige myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. For senere år vil vi vurdere å gi prisen til byer som har gjennomført tiltak innenfor et enkelt av disse temaene.

Det generelle formålet med Bymiljøprisen er å inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Prisen skal synliggjøre og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår og som kan være et forbilde for andre byer og tettsteder. Samarbeidet mellom offentlige myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner vektlegges.

Prisen utdeles årlig og består av diplom, plakett og et pengebeløp på 250 000 kr.  Forslagsretten er åpen. Prisvinner utpekes av en uavhengig jury oppnevnt av Miljøverndepartementet. Prisen vil bli tildelt ved et lokalt arrangement høsten 2008.

Fristen for å fremme forslag er 30. april 2008. Forslaget, med en kort begrunnelse, sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, merket "Bymiljøprisen".  Juryen vil innhente ytterligere dokumentasjon fra aktuelle kandidater. Eventuelle spørsmål kan rettes til juryens sekretær Frøydis Esmann: froydis.esman@broadpark.no, tlf.: 95796566

Med hilsen

Erik Solheim