St.meld. nr. 14 (2008-2009)

Internasjonalisering av utdanning

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomisk-administrative konsekvenser

Internasjonalisering av utdanning er et viktig virkemiddel for å heve kvaliteten på utdanningen og for å gjøre den mer relevant med hensyn til et internasjonalt orientert arbeidsliv og et flerkulturelt samfunn. Således vil det ha stor samfunnsmessig betydning og verdi hvorvidt man lykkes med internasjonaliseringen.

De forslagene og tiltakene som vil bli nærmere vurdert framover, vil også ha noen administrative og økonomiske konsekvenser. Dette vil være en del av de vurderingene som vil bli gjort i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

7.1 Grunnopplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning

Tiltak opp imot de ulike nivåene i utdanningssystemet vil i den grad de har økonomiske og administrative konsekvenser, vurderes gjennom de årlige budsjettforlagene.

Departementet legger i utgangspunktet opp til at tiltakene ikke skal ha vesentlig betydning for fylkeskommunalt eller kommunalt nivå.

7.2 Utdanningsstøtteordningen

Departementet foreslår at det arbeides videre med tanke på endringer i utdanningsstøtteordningen for utenlandsstudier. Dette arbeidet vil ha administrative konsekvenser som dekkes innenfor departementets gjeldende økonomiske rammer.

Endringene som det foreslås å arbeide videre med, knytter seg til at regjeringen mener at det bør stimuleres til valg av studier i utlandet som holder høy kvalitet. Det bør derfor legges større vekt på kvalitetskriterier enn i dag ved tildeling av stipend til dekning av skolepenger ved utenlandsstudier. Det skal bli mer økonomisk attraktivt å studere ved institusjoner med høy kvalitet. Dette arbeidet og de tilhørende vurderingene som må gjøres, er ikke ferdigstilt, blant annet er det ikke konkretisert fullt ut hva kvalitetskriteriene og de ulike nivåene for stipendiering bør være. Dette er et viktig utvik­lingsarbeid som må igangsettes snarest. I dette arbeidet vil departementet trekke inn relevante aktører. Tiltakene i forbindelse med omleggingen vil bli vurdert i de årlige budsjettforslagene. Departementet tar sikte på en omlegging som fases inn fra studieåret 2011/2012.

Regjeringen mener samtidig at det bør være en ambisjon at den samlede mobiliteten for grads- og delstudier i utlandet øker. Dette bør blant annet skje ved et økt samarbeid mellom norske og utenlandske institusjoner når det gjelder utvekslingsstudenter. Særskilte incentiver til universitets- og høyskolesektoren for å øke studentutvekslingen vil bli vurdert gjennom de årlige budsjettforslagene.

Andre tiltak i forbindelse med utdanningsstøtteordningen, også på grunnopplæringsområdet, vil bli vurdert i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Til forsiden